miercuri, 26 martie 2008

COMPONENTA BIROULUI OPERATIV JUDEŢEAN SIPA MUNTENIA

PREŞEDINTE
Prof. Adrian VOICA, Scoala 1 Bascov

VICEPREŞEDINTE PITEŞTI-CURTEA DE ARGEŞ
Prof. MATEESCU MARINICĂ JENI IULIANA, Scoala 1 Pitesti
VICEPREŞEDINTE CĂMPULUNG MUSCEL
prof. Ionuţ VOICULESCU, Grup Scolar Tehnologic Campulung
VICEPREŞEDINTE COSTEŞTI-TOPOLOVENI
Prof. Valentina FEŢEANU, Scoala Teiu

MEMBRU- ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
Ed. Filofteia ILINA, CPP nr.13 Pitesti
MEMBRU- ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
Inst. Luminiţa ENACHE,Scoala 5 Pitesti
MEMBRU- ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
Prof.Carmen Liliana CĂLINESCU, Scoala 2 Pitesti
MEMBRU- ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
Prof. Zoe POPESCU, GS A. Calinescu Pitesti
MEMBRU- ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC
Prof. Dorin MARIN, GS Chimie Pitesti
MEMBRU-Personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar si personalul didactic şi didacic auxiliar din Palatele, Cluburile elevilor, Cluburi sportive, Învăţământul special, Învăţământul privat,etc.
Sanda MIRCEA, GS Ind. Lemnului Pitesti
MEMBRU- PERSONAL NEDIDACTIC
Georgeta MOROE, Colegiul Tehnic Campulung

vineri, 14 martie 2008

Conferinta Judeteana

Vineri 04 aprilie 2008, în sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor din Piteşti incepand cu ora 9.30 va avea loc Conferinta Judeteana a Sindicatului Invatamant Preuniversitar Argesean Muntenia, in cadrul careia va fi aprobat noul statut si se va alege componenta viitorului Birou Operativ, format din 11 membri. Despre regulamentul de desfasurare a alegerilor gasiti informatii mai jos.

joi, 13 martie 2008

Sedinta Sindicat, Vineri 14 martie

Vineri, 14 martie 2008, 150 de lideri de sindicat din unitatile scolare afiliate la SIPA Muntenia s-au intrunit in cadrul Colegiului Judetean al Liderilor. Domnul profesor Voica Adrian, liderul SIPA Muntenia a facut informari cu privire la problemele sindicale, pregatirea viitoarelor alegeri si dezbaterea noului statut care poate fi consultat mai jos.

STATUTUL S.I.P.A. MUNTENIA

STATUTUL SINDICATULUI LIBER ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR ARGEŞEAN MUNTENIA


Capitolul I Dispoziţii generale
Art.1 Denumirea integrala a sindicatului nostru este Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Argeşean „ Muntenia”, iar denumirea prescurtată este S.I.P.A.M.
Art.2 S.I.P.A.M. are personalitate juridică româna, de sine stătătoare, înregistrată în registrul special al Judecătoriei Piteşti sub nr.94/ J / 1990 din data de 2 aprilie 1990.
Art.3 S.I.P.A.M. este organizaţie sindicală, care reuneşte, pe baza liberului consimţământ, membrii de sindicat din învăţământul preuniversitar, din orice unitate şcolară a judeţului Argeş, fără deosebire de naţionalitate, religie, sex, vârstă, pregătire profesională şi convingeri politice.
Art.4 a) S.I.P.A.M. are ştampilă proprie ce cuprinde denumirea integrală şi prescurtată . În plus a preluat sigla F.S.L.I.
b) S.I.P.A.M. are legitimaţii proprii, mijloace de multiplicare, afişaj.
Art.5 Sediul S.I.P.A.M. este situat în municipiul Piteşti, str. Eroilor, nr. 4-6, etaj 2, unde deţine 4 camere cu grup sanitar şi o cameră pentru arhivă.
Capitolul II Principii de organizare şi funcţionare
Art.6 S.I.P.A.M. are statut propriu de organizare şi funcţionare.
Art.7 S.I.P.A.M. îşi declară independenţa faţă de partidele politice, autorităţile publice, faţă de patronat ( MEC, ISJ, directorii unităţilor şcolare), faţă de orice organizaţie sindicală sau de altă natură. S.I.P.A.M. respectă autonomia celorlalte organizaţii sindicale şi doreşte şi din partea acestora respect şi autonomie .
Art.8. S.I.P.A.M. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile din România, cu prevederile prezentului Statut, Legea Învăţământului, Legea 128/97şi alte legi.
Art.9 Persoanelor alese in funcţiile de conducere ale S.I.P.A.”MUNTENIA’’ nu li se poate limita numărul de mandate. Fiecare mandat are o durata de 5 ani.
Art.10 S.I.P.A.M. consideră inadmisibil cumulul de funcţii în conducerea centrală sau locală, a unor partide politice sau alte funcţii de natură să afecteze activitatea şi independenţa organizaţiei sindicale. Persoanele alese in funcţiile de conducere: Preşedinte,Vicepreşedinţi, membrii Biroului Operativ şi Liderii din unităţile şcolare nu pot fi membrii partidelor politice.În caz contrar apare incompatibilitatea de funcţii.
Art.11 Structurile organizatorice şi de conducere ale S.I.P.A.M. au la bază ca principii de funcţionare :
a) solidaritatea, unitatea în acţiune, întrajutorarea morală şi materială;
b) democraţia şi eligibilitatea organelor de conducere;
c) armonizarea interesului membrilor de sindicat cu interesul structurilor sindicale în ansamblul lor;
d) responsabilitatea şi răspunderea în exercitarea atribuţiilor şi îndeplinirea hotărârilor;
e) disciplina în activitate;
f) reprezentarea cu competenţă a membrilor de sindicat în orice împrejurare politică, socială sau profesională;
g) respectul reciproc.
Capitolul III Scopul şi obiectivele
Art.12 S.I.P.A.M. îşi concepe în mod obiectiv scopul activităţii de pe poziţiile democraţiei sindicale şi solidarităţii sindicale, acţionând pentru :
a) promovarea şi apărarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale ale membrilor de sindicat pe care îi reprezintă;
b) realizarea unităţii de acţiune sindicală în vederea apărării drepturilor şi libertăţilor de opinie conform Constituţiei, legilor ţării şi prezentului statut;
c) implicarea, elaborarea unor proiecte de acte normative care privesc activitatea sindicală, profesională, socială, etc. a membrilor de sindicat;
d) asigurarea desfăşurării corecte a pretransferărilor, transferărilor, detaşărilor, concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi de a urmări totodată comunicarea tuturor acestor situaţii conform legii;
e) colaborarea cu ISJ şi MEC în condiţiile restrângerii de activitate pentru asigurarea unui loc de muncă a celui în cauză;
f) supravegherea integrarii profesionale a tinerilor;
g) urmărirea îmbunătăţirii şi aplicarea corectă a legislaţiei privind ocrotirea mamei şi copilului;
h) negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de judeţ.
i) acţionarea ca factor activ al modernizării învăţământului, în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene;
j) creşterea calităţii şi eficienţei actului educativ, pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi a celorlalţi angajaţi din învăţământ şi pentru îmbunătăţirea continuă a standardului de muncă şi de viaţă al acestora.
k) asigurarea asistenţei juridice;
l) menţinerea locurilor de muncă a membrilor de sindicat, a drepturilor legate de muncă şi protecţia muncii, a asistenţei sociale;
m) preluarea şi coordonarea activităţii caselor de ajutor reciproc sub conducerea unui preşedinte care va fi ales din rândurile membrilor de sindicat;
n) intensificarea activităţii sindicale împotriva corupţiei la toate nivelurile, în toate structurile de putere şi social –economice, a criminalităţii în general prin implicarea conducerii sindicatului la toate sesizările membrilor de sindicat;
o) sesizarea instituţiilor specializate naţionale şi internaţionale în cazul încălcării drepturilor şi libertăţilor membrilor de sindicat;
p) respectarea egalităţii în drepturi a membrilor de sindicat;
q) respectarea demnităţii umane în viaţa socială;
r) asigurarea protecţiei liderilor şi membrilor de sindicat;
s) apărarea democraţiei şi a drepturilor sindicale obţinute şi respectarea moralei creştine;
t) pregătirea liderilor şi a membrilor de sindicat pe probleme specifice activităţii sindicale şi a relaţiilor de muncă, asigurarea sănătăţii, a asistenţei de specialitate şi a refacerii capacităţii de muncă a membrilor de sindicat, inclusiv prin crearea unui sistem propriu de facilităţi pentru odihnă şi tratament, pentru desfăşurarea activităţii turistice, culturale, etc.
Capitolul IV Modalităţi de acţiune
Art.13 Pentru înfăptuirea scopurilor si obiectivelor sale, S.I.P.A.M. va acţiona prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:
a) negocierea, concilierea, procedurile de soluţionare a litigiilor prin mediere şi arbitrajul.
b) Interpelarea;
c) petiţia, protestul, mitingul, demonstraţia, pichetarea şi greva;
d) sesizarea organelor de justiţie in situaţia încălcării drepturilor sindicale şi profesionale prevăzute de legislaţia in vigoare, dar si a celor prevăzute in Contractul Colectiv de Munca si in Convenţiile Internaţionale ratificate de România.
e) sesizarea organizaţiei sindicale la care este afiliat.
f) după epuizarea tuturor mijloacelor pentru medierea conflictelor si soluţionarea revendicărilor, S.I.P.A.M. poate declara grevă conform legislaţiei in vigoare care priveşte soluţionarea conflictelor de munca.
g) hotărârea asupra zilei, duratei declanşării si încetării grevei este de competenta Colegiului Judeţean al Liderilor după consultarea tuturor membrilor de sindicat printr-un referendum, astfel ca procentul semnăturilor celor care hotărăsc greva sa fie de cel putin1/2 din totalul membrilor S.I.P.A.M.
h) propunerea de proiecte de acte normative.
i) alte forme de lupta sindicala permise de legislaţia in vigoare la data respectivă.
CAPITOLUL V Dreptul la afiliere
Art.15 În virtutea autonomiei şi a independenţei S.I.P.A.M. are dreptul de a se afilia unei federaţii sindicale naţionale sau internaţionale.
Art.16 Afilierea se face pe baza hotărârii Colegiului Judeţean al Liderilor S.I.P.A.M. cu o majoritate simplă din numărul membrilor prezenţi.
Art.17 Afilierea S.I.P.A.M. la organizaţiile sindicale de tip federativ se face pe baza unei solicitări scrise semnată de Preşedintele S.I.P.A.M.
Art.18 Calitatea de organizaţie sindicală afiliată la o organizaţie sindicală naţională de tip federativ se poate pierde la solicitarea Preşedintelui S.I.P.A.M. pe baza unei cereri in urma hotărârii Colegiului Judeţean al Liderilor S.I.P.A.M. în aceleaşi condiţii ca la art.16.
Art.19 În cazul afilierii S.I.P.A.M. la o organizaţie sindicală naţională de tip federativ, va trebui sa respecte statutul, cu excepţia situaţiilor în care respectiva organizaţie nu apară drepturile membrilor de sindicat prevăzute in legislaţia naţională şi internaţională.
CAPITOLUL VI Dobândirea şi încetarea calităţii de membru al S.I.P.A.M.
Sancţiuni
Art.20 Calitatea de membru de sindicat poate fi acordată astfel:
a) oricărui cetăţean român care a împlinit vârsta de 16 ani, fără deosebire de sex, convingeri religioase, care are un contract de muncă in învăţământ.
b) persoanelor încadrate cu contract individual de munca.
Art.21 Pentru a dobândi calitatea de membru al S.I.P.A.M. se va înregistra o cerere scrisa la secretariatul S.I.P.A.M. de către persoana care solicita acest lucru, in care va fi precizata data de când solicită înscrierea. Cererea va fi aprobata de liderul S.I.P.A.M şi se va comunica in scris unităţii şcolare. Retragerea din S.I.P.A.M se poate face după minim 12 luni de la data înscrierii. O dată cu înscrierea membrul de sindicat va respecta in totalitate statutul.
Art.22 Apartenenţa la S.I.P.A.M. se atesta prin legitimaţie de sindicat eliberata de către S.I.P.A.M., legitimaţie ce poarta fotografia celui ce o deţine, semnătura liderului S.I.P.A.M si ştampila S.I.P.A.M.
Art.23 Evidenţa membrilor de sindicat este ţinută la nivelul fiecărei unităţii şcolare de către lider iar la nivel judeţean de către secretara S.I.P.A.M. prin tabele care vor purta antetul federaţiei, semnătura liderului unităţii şcolare, a directorului acesteia si ştampila unităţii şcolare.
Art.24 Secretariatul S.I.P.A.M. are obligaţia să transmită secretariatului unităţilor şcolare tabele cu membrii de sindicat pentru a li se putea reţine cotizaţia, precum si contul unităţii bancare la care S.I.P.A.M. are deschis cont in lei sau in valută.
Art.25 Cotizaţia se opreşte de la data când este menţionată în cerere de către cel ce solicită înscrierea.Această cotizaţie de 1 % din salariul de încadrare a oricărui membru de sindicat şi se reţine pe statul de salarii fiind virata in
contul S.I.P.A.M. ce va fi transmis de către secretariatul S.I.P.A.M prin adresa fiecărei unităţi şcolare unde există membri de sindicat afiliaţi.
Art.26 Nu pot fi membri de sindicat ai S.I.P.A.M.:
a) persoanele care fac parte din alte sindicate;
b) persoanele compromise moral si politic care au suferit condamnări pentru trădarea intereselor tarii, pentru corupţie, infracţiuni săvârşite cu violentă şi alte fapte antisociale grave pedepsite de legea penală;
c) persoanele lipsite de drepturi electorale;
d) persoana care promovează violenţa, fascismul, anarhismul, şovinismul si orice alte idei si acţiuni extremiste sau contrare drepturilor si libertăţilor fundamentale ale omului;
e) alte persoane puse sub interdicţie prin acte normative.
Art.27 Retragerea unui membru de sindicat se face prin libera manifestare de voinţă, sub forma unei cereri scrise înregistrată la secretariatul S.I.P.A.M., care se aproba de către Preşedintele S.I.P.A.M. si se comunica in scris unităţii şcolare în care respectiva persoana are un raport de munca.
Art.28 Cotizaţia nu va mai fi reţinută pe statul de salarii decât după solicitarea aprobării care se va face cu întâi a lunii următoare, după discutarea in Biroul Operativ.
Art.29 Daca se vor retrage mai mulţi membri dintr-o unitate, fiecare membru de sindicat este obligat să facă cerere de retragere pe care sa o înregistreze la secretariatul S.I.P.A.M.Retragerea pe baza de tabel nu este valabila.
Art.30 Cotizaţiile încasate nu vor forma obiectul unei cereri de restituire in cazul retragerii.
Art.31 Reprimirea in sindicat se face pe baza unei cereri scrise urmând aceeaşi cale, dar cu pierderea vechimii, a drepturilor ce decurg din aceasta si analizarea fiecărui caz in parte.
Art.32 Calitatea de membru de sindicat al S.I.P.A.M. se pierde nu numai prin retragerea din organizaţia sindicala pe baza unei cereri, ci si prin aplicarea sancţiunii de excludere sau suspendare aplicata de Preşedinte cu aprobarea Biroului Operativ.
Art.33 Membrii de sindicat ai S.I.P.A.M. sau reprezentanţii acestora, din organele de conducere sau din Comisia de Cenzori pot fi sancţionaţi la propunerea Biroului Operativ, intr-una din următoarele situaţii:
a) atunci când încalcă grav prevederile Statutului S.I.P.A.M.
b) atunci când denigrează in mod nefondat organizaţia şi organele de conducere ale acesteia.
c) atunci când prin fapte şi vorbe aduc atingere imaginii S.I.P.A.M, preşedintelui şi organelor de conducere.
Art. 34 In funcţie de gravitatea faptelor membrii de sindicat sau cei din organele de conducere sau din comisia de cenzori pot primi, următoarele sancţiuni:
a) observaţia în faţa Colegiului Judeţean al Liderilor;
b) excluderea din organizaţie pentru cei care au adus grave prejudicii organizaţiei sindicale încălcând prevederile statutului, a hotărârilor şi programului S.I.P.A.M.
Art.35 Sancţiuni prevăzute la art.34 lit. a) şi b) se aplica de către Colegiul Judeţean al Liderilor cu o majoritate simplă de vot a celor prezenţi.
Art.36 a)Sancţiunea poate fi contestata in termen de 5 zile de la comunicare. Comunicarea se face de către secretariatul S.I.P.A.M. si va fi semnata de către liderul S.I.P.A.M.
b)contestaţia se soluţionează in termen de 60 zile de la înregistrare de către Biroul Operativ.
c)nici o sancţiune nu poate fi hotărâtă fără sa se asigure celui in cauza dreptul de a participa la dezbateri si a susţinerii nevinovăţiei sale.
d)hotărârea luată de Biroul Operativ este irevocabilă.
CAPITOLUL VII Drepturile şi îndatoririle membrilor de sindicat ai S.I.P.A.M.
Drepturile membrilor de sindicat ai S.I.P.A.M.
Art.37 Membrii de sindicat ai S.I.P.A.M. au următoarele drepturi:
a) sa se organizeze si sa participe la acţiunile cu caracter sindical organizate de S.I.P.A.M;
b) sa-si desemneze reprezentanţii în unităţile şcolare unde îşi desfăşoară activitatea in Colegiul Judeţean al Liderilor si in Biroul Operativ;
c) să ia parte la luarea tuturor hotărârilor S.I.P.A.M. prin reprezentanţii lor;
d) să înainteze organelor de conducere ale S.I.P.A.M proiecte, propuneri de acte normative si amendamente, masuri, recomandări etc. si să-şi susţină opiniile individuale sau in cadrul organizat al S.I.P.A.M;
e)să ceară şi să primească sprijinul S.I.P.A.M. atunci când le sunt încălcate drepturile socio-profesionale care decurg din raporturile de muncă;
f)să-şi exprime liber opiniile in legătură cu îmbunătăţirea activităţi sindicatului;
g)să beneficieze de bilete de odihna si tratament in casele de odihna si tratament ale sindicatelor pe baza reglementărilor legale în vigoare;
h)să beneficieze de toate drepturile obţinute de sindicat prin negocierile colective sau în urma unor acţiuni promovate în instanţele specializate;
i)să participe si sa-si exprime punctul de vedere in adunările sau şedinţele in care se discuta activitatea sindicală;
j)să primească ajutoare materiale, in cazuri deosebite,din fondurile sindicatului. Cuantumul acestora se vor stabili în cadrul Colegiului Judeţean al Liderilor.
k)să fie informaţi operativ si obiectiv de către liderul de sindicat din unitatea respectiva, liderul S.I.P.A.M., asupra tuturor acţiunilor si activităţilor S.I.P.A.M;
l) să demisioneze din organele de conducere ale sindicatului sau sa se retragă din sindicat conform prevederilor prezentului statut;
m) să beneficieze de asistenta juridica pentru probleme strict profesionale sau de salarizare;
n)alte drepturi prevăzute de legislaţia in vigoare si de hotărârile luate de către Colegiul Liderilor si ale Biroului operativ.
Îndatoririle membrilor de sindicat ai S.I.P.A.M.
Art.38 Membrii de sindicat ai S.I.P.A.M. au următoarele îndatoriri:
a) sa cunoască si sa respecte Statutul S.I.P.A.M;
b) sa participe la acţiunile iniţiate de sindicat si sa susţină S.I.P.A.M in lupta pentru apărarea drepturilor si libertăţilor membrilor de sindicat;
c) sa verifice respectarea drepturilor legale si a celor ce decurg din Contractul Colectiv de Munca si din legislaţia română si europeană;
d) au obigaţia sa nu întreprindă acţiuni de natura a aduce prejudicii S.I.P.A.M. si sa nu perturbe buna desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere ale S.I.P.A.M;
e) sa acţioneze in vederea realizării efective a hotărârilor adoptate de către S.I.P.A.M. si Federaţie,sa ia atitudine împotriva atacurilor nejustificate care vizează S.I.P.A.M. şi organele de conducere;
f) sa respecte normele juridice, legile specifice învăţământului preuniversitar;
g) sa militeze pentru consolidarea S.I.P.A.M. si promovarea imaginii acestuia la nivel judeţean, naţional şi internaţional.
h) sa promoveze principiile democraţiei sindicale, ale solidarităţii profesionale, obiective S.I.P.A.M. prevederile programelor de activitate;
i) să duca la îndeplinire sarcinile ce le sunt încredinţate de conducerea sindicatului pe baza hotărârilor Colegiului Judeţean al Liderilor;
j) sa respecte disciplina muncii sindicale,aceeaşi pentru toţi membrii ,indiferent de funcţiile pe care le deţin in structurile sindicale;
k) să fie sincer si sa dea dovada de spirit colegial, de întrajutorare, de încredere si respect fata de ceilalţi membri ai sindicatului;
l) să aibă o comportare demna in familie si societate, sa manifeste grija si responsabilitate fata de familie si educarea tinerilor;
m) să combată parazitismul, înşelătoria, minciuna, corupţia si orice forma de obţinere a unor venituri ilicite;
n) să acţioneze consecvent pentru a preveni si combate orice manifestare de abuz de putere,folosirea in interesul propriu si in dauna cetăţenilor;
o) sa aibă în toate împrejurările o conduita morala si profesionala corespunzătoare care sa determine stima si respectul colectivului de munca.
CAPITOLUL VIII ORGANELE DE CONDUCERE
Art.39 Organele de conducere ale S.I.P.A.M. sunt:
a) Conferinţa Judeţeană;
b) Colegiul Judeţean al Liderilor;
c) Biroul Operativ;
Art.40 a) Organul superior de conducere este Conferinţa Judeţeană care se convoacă o data la 5 ani, în sesiune ordinara sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui S.I.P.A.M. sau la propunerea scrisă a minim 2/3 din totalul membrilor de sindicat, în sesiune extraordinara. Convocarea se face cu cel puţin 30 de zile calendaristice, prin anunţ în presă, înainte de desfăşurarea lucrărilor.
b)Conferinţa Judeţeană este statutar constituita in prezenţa a 2/3 din delegaţii desemnaţi de la unităţile şcolare ale S.I.P.A.M. pentru a participa la lucrările potrivit normei de reprezentare ( participare).
c)Conferinţa Judeţeană adopta hotărâri cu majoritatea simplă de vot a celor prezenţi.
Art.41 Conferinţa Judeţeană are următoarele atribuţiuni principale:
a) analizează activitatea S.I.PA.M. si a organelor de conducere.
b) adopta modificarea statutului S.I.P.A.M.
c) adopta, modifică si completează platforma de revendicări a sindicatului
d) stabileşte strategia pe termen scurt, mediu şi lung a S.I.P.A.M.
e) alege prin vot secret, cu majoritatea simplă în etape succesive, Preşedintele S.I.P.A.M. În situaţia în care nu există decât un candidat pentru această funcţie se poate exercita votul deschis, la vedere cu majoritatea simplă.
f) alege prin vot secret vicepreşedinţii, în etape succesive cu majoritatea simplă, iar in cazul în care nu există decât un candidat pe post se poate exercita votul deschis, la vedere, cu majoritatea simplă.
g) alege individual pe segmente profesionale de activitate prin vot secret membrii Biroului Operativ. În cazul în care nu există decât un candidat pe post, se poate exercita votul deschis, la vedere.
h) alege prin vot deschis membrii comisiei de cenzori.
Art.42 a)Organul de conducere intre Conferinţa Judeţeană este Colegiul Judeţean al Liderilor.
b) Colegiul Judeţean al Liderilor este constituit din Preşedintele S.I.P.A.M ,membrii Biroului Operativ şi liderii fiecărei organizaţii sindicale din unităţile şcolare unde se găsesc membrii S.I.P.A.M.
c)Colegiul Judeţean al Liderilor este statutar in prezenta a cel puţin 2/3 din membrii săi şi adopta hotărâri cu majoritatea simplă, prin vot deschis.
d)Colegiul Judeţean al Liderilor se întruneşte, de regula, lunar la convocarea Preşedintelui S.I.P.A.M..
e)Şedinţele Colegiului Judeţean al Liderilor sunt conduse de Preşedintele S.I.P.A.M. .
Art. 43 Competentele Colegiului Judeţean al Liderilor sunt următoarele:
a) duce la îndeplinire hotărârile Conferinţei Judeţene.
b) stabileşte norma de reprezentare la Conferinţa Judeţeană care este de 1 delegat la 25 de membri de sindicat.
c) stabileşte data, ora, locul desfăşurării, regulamentul de desfăşurare a Conferinţei Judeţene.
d) adopta, modifica si completează platforma de revendicări a sindicatului
e) hotărăşte declanşarea conflictului de munca si a modalităţii de soluţionare .
f) hotărăşte afilierea sau retragerea din federaţia sindicala naţională prin votul a cel puţin a 2./3 din numărul liderilor prezenţi după consultarea membrilor de sindicat din unităţile şcolare înscrise în S.I.P.A.M.
g) aprobă schimbarea statutului intre Conferinţa Judeţeană daca situaţia o cere
h) hotărăşte excluderea sau suspendarea unor lideri din Colegiul Judeţean al Liderilor, a unor membri ai Biroului Operativ sau a unor membri de sindicat din unităţile şcolare înscrise in S.I.P.A.M., daca aceştia au încălcat statutul sindicatului şi au adus prejudicii de imagine acestuia.
i) hotărăşte cotizaţia sau majorarea cuantumului acesteia cu votul a cel puţin jumătate + 1 din numărul membrilor prezenţi.
Art.44 a)între şedinţele Colegiului Liderilor conducerea S.I.P.A.M. este asigurata de Biroul Operativ, care este alcătuit din membri de sindicat aleşi de Conferinţa Judeţeană.
b) Biroul Operativ este alcătuit din 11 membrii:
Preşedinte
Vicepreşedinte zonal Piteşti – Mioveni - Curtea de Argeş, urban şi rural
Vicepreşedinte zonal Câmpulung – Muscel, urban şi rural
Vicepreşedinte zonal Costeşti – Topoloveni, urban şi rural
şi 7 membrii responsabili de următoarele categorii profesionale:
1.Învăţământ preşcolar
2.Învăţământ primar
3.Învăţământ gimnazial
4.Învăţământ liceal
5. Învăţământ tehnic
6. Personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar si personalul didactic şi didacic auxiliar din Palatele, Cluburile elevilor, Cluburi sportive, Învăţământul special, Învăţământul privat,etc.
7.Personal nedidactic.
c)Preşedintele coordonează activitatea Biroului Operativ.
d)Biroul Operativ se întruneşte lunar si ori de cate ori este nevoie la convocarea Preşedintelui.
e)Biroul Operativ este statutar constituit in prezenta a cel puţin 50% +1 din membri săi, iar hotărârile se iau cu majoritate simpla, prin vot deschis a celor prezenţi. Preşedintele are rol decisiv in caz de paritate si drept de veto.
Art.45 Biroul Operativ are următoarele competente:
a) asigura conducerea S.I.P.A.M. intre şedinţele Colegiului Judeţean al Liderilor şi elaborează strategia pentru soluţionarea revendicărilor stabilite de Colegiul Judeţean al Liderilor.
b) informează Colegiul Judeţean al Liderilor asupra stadiului îndeplinirii hotărârilor;
c) asigura si răspunde pentru derularea execuţiei bugetare;
d) analizează activitatea si propune spre sancţionare membrilor organelor de conducere ai S.I.P.A.M. sau a Colegiul Judeţean al Liderilor care încalcă prevederile statutare sau aduc grave prejudicii S.I.P.A.M..
e) hotărăşte asupra problemelor de personal si salarizarea personalului S.I.P.A.M. precum si asupra indemnizaţiilor, premierilor, cadourilor acordate membrilor organelor de conducere ale Biroului Operativ , Colegiului Judeţean al Liderilor, Comisiei de Cenzori şi a membrilor de sindicat
f) da vot consultativ pentru angajarea unor experţi si hotărăşte salarizarea acestora
g) pentru activităţile desfăşurate membrii Biroului Operativ primesc o indemnizaţie.
Art.46 Preşedintele S.I.P.A.M. are următoarele atribuţii şi îndatoriri:
a) reprezintă sindicatul S.I.P.A.M. in raporturile cu diverse persoane juridice sau fizice având împuternicirea sa semneze documente oficiale.
b) reprezintă interesele SI.P.A.M. in raportul cu federaţia si confederaţiile sindicale si patronale naţionale si internaţionale, instituţiile statului , partidele politice şi media.
c) aproba si semnează documentele financiare privind cheltuielile S.I.P.A.M.
d) convoacă Biroul Operativ si Colegiul Judeţean al Liderilor.
e) reprezintă S.I.P.A.M la toate negocierile care au loc la nivelul organizaţiilor administrativ teritoriale, naţionale şi internaţionale.
f) informează Biroul Operativ asupra stadiului realizării programului de acţiuni stabilit de Colegiului Judeţean al Liderilor.
g) îndeplineşte sarcinile stabilite de Colegiul Judeţean al Liderilor.
h) conduce şedinţele Biroului Operativ şi ale Colegiului Judeţean al Liderilor.
i) apără interesele S.I.P.A.M. in raport cu membrii de sindicat, persoane fizice si juridice
j) hotărăşte si stabileşte responsabilităţile statutare ale vicepreşedinţilor, aria teritorială de competenţă şi competenţele membrilor Biroului Operativ nominalizează sarcinile curente.
k) Preşedintele are dreptul de a angaja persoane fizice cu contract de munca determinat cum ar fi:Consilier al Preşedintelui, Consilier Juridic, Consilier economic, Consilier pe probleme internationale,Asistent manager, informatician, şofer etc. Toate contractele de muncă încetează de drept la sfârşitul fiecărui mandat al Preşedintelui daca nu se stipulează astfel.
l) Preşedintele are dreptul să împuternicească orice persoană membră a S.I.P.A.M să-l reprezinte.
m) Este împuternicit să emită emite decizii pentru:încadrarea si încetarea raportului de munca a personalului retribuit conf. alin. k).
n) are drept de semnătură si specimen de semnătură împreună cu contabilul pentru actele financiare.
o) Preşedintele stabileşte acţiuni de perfecţionare a liderilor de sindicat si poate încheia parteneriate in numele S.I.P.A.M. cu autorităţile administraţiei publice de stat la nivel judeţean, naţional si internaţional .Toate aceste acţiuni fiind suportate de către S.I.P.A.M.
Art. 47 a)Comisia de Cenzori este formata din 3 membri permanenţi si 2 membrii supleanţi fiind aleasa de Conferinţa Judeţeană prin vot deschis. Comisia de Cenzori are un preşedinte care este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu specializarea economie sau ştiinţe juridice.
b)Comisia de Cenzori verifica anual activitatea si informează anual Colegiul Judeţean al Liderilor asupra activităţii financiar contabile.
Art. 48 Propunerea de revocare a membrilor acestei comisii se face la propunerea Preşedintelui sau a Biroul Operativ si se transmite Colegiului Judeţean al Liderilor care decide revocarea si alege noi membri.
CAPITOLUL IX ORGANIZAREA ALEGERILOR
Art. 49
a) Alegerile se organizează in cadrul Conferinţei Judeţene care se convoacă o dată la 5 ani, in sesiune ordinara.
b) Delegaţii la Conferinţa Judeţeană sunt aleşi in unităţile şcolare înscrise in S.I.P.A.M. pe baza normei de reprezentare, prin vot deschis. Norma de reprezentare este de 1 delegat la 20 de membri de sindicat.
c) Delegaţii la Conferinţa Judeţeană care vor participa la alegeri vor avea asupra lor Cartea de Identitate si delegaţia eliberata de S.I.P.A.M. cu ştampila si semnătura Preşedintelui S.I.P.A.M.
d) Orice delegat are dreptul la o singura intervenţie de 3 minute, la fel si dreptul la replică. Preşedintele Comisiei de Coordonare a Alegerilor îl poate opri daca depăşeşte timpul acordat.
e) Calitatea de delegat va fi atestată prin ecuson eliberat de secretariatul tehnic.
f) Votul pentru organele de conducere ale S.I.P.A.M. va fi secret sau deschis pentru postul unde nu există contracandidat.
g) Pentru votul secret buletinele de vot vor purta ştampila S.I.P.A.M. Acestea vor fi completate individual de către delegaţi si vor fi puse in urne speciale sigilate. Se va primi un singur buletin de vot pentru fiecare runda de alegeri.
h) Comisia de Coordonare a Alegerilor este alcătuită din 7 membri aleşi de Conferinţa Judeţeană din rândul delegaţilor, dintre care:
- Preşedinte ;
-2 secretari
-4 membrii care vor număra voturile.
i) Pentru fiecare membru al biroului începând cu Preşedintele, vicepreşedinţi, membrii Biroului Operativ pe segmente socio-profesionale se vor face înscrieri pe baza de cerere scrisa în care se va menţiona funcţia pentru care optează. O persoana poate candida pentru mai multe funcţii .
j) Cei care vor candida vor declara pe propria răspundere sub sancţiunea prevăzută de Codul Penal al României privind declaraţia mincinoasă, că nu sunt membrii niciunui partid politic.
k)Ordinea inscrierii candidatilor pe buletinele de vot se va face in ordinea inscrierii cererilor.
l) Persoanele care au optat pentru o funcţie şi nu participă la Conferinţa Judeţeană vor fi excluse de pe buletinele de vot.
m) La ultimul Colegiu Judeţean al Liderilor care se va desfăşura înaintea alegerilor se vor stabili următoarele:
- perioada în care se vor primi înscrierile pentru funcţiile de conducere.
- perioada în care se vor primi listele cu delegaţii din şcoli în care se vor preciza numele, prenumele, funcţia, unitatea şcolară şi CNP - ul.
- perioada în care se vor face propuneri pentru statut pe blogul public al S.I.P.A.M.
- Regulamentul privind desfăşurarea lucrărilor conferinţei Judeţene a S.I.P.A.M.
o) Buletinele de vot vor fi înmânate fiecărui delegat de către preşedintele comisiei după ce au fost verificate de comisia de coordonare a alegerilor.
p)Votul este secret şi se exercită de fiecare delegat prin buletinul de vot cu excepţia faptului când este doar un candidat pe un post şi votul se poate exercita deschis. Pentru fiecare rundă a alegerilor, fiecare delegat va primi un singur buletin de vot.
q)Voturile consumate vor fi puse in plicuri separate, sigilate, semnate de membrii comisiei de numărare a voturilor.
r)Comisia va desface urna înainte de vot şi va fi sigilată în faţa delegaţilor.
s)Înainte de distribuirea buletinelor de vot pentru fiecare rundă, comisia de validare va tăia de pe buletin numele şi prenumele candidaţilor care eventual au candidat la mai multe funcţii şi au fost aleşi în rundele anterioare sau eventuale retrageri. Delegaţii vor lăsa netăiat numele celui pe care doresc să-l susţină.
p) Delegaţii vor asista la toate momentele alegerilor.
q) Vor exista buletine de vot separate pentru: Preşedinte, vicepreşedinţi şi unul pentru Biroul Operativ unde vor fi trecute pe segmente socio-profesionale numele candidaţilor.
r) Votul se anulează când sunt tăiate toate numele şi prenumele înscrise pe buletin .
s) Sunt declaraţi aleşi candidaţii care întrunesc majoritatea simplă de 50%+ 1 a voturilor valabil exprimate. Dacă aceasta nu se întruneşte se procedează la al doilea tur de scrutin pentru candidaţii care nu au întrunit majoritatea simplă; aceştia vor fi declaraţi aleşi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.
t) In cazul egalităţii de voturi se vor repeta alegerile pentru funcţia respectiva.
u) După centralizarea voturilor fiecărei runde de vot, preşedintele comisiei de coordonare a alegerilor va anunţa rezultatul votului.
v) Procesul verbal al Adunării Generale va fi consemnat in registru de procese verbale de o comisie formata din 2 persoane – secretari.
w) Prin vot deschis se va vota Comisia de Cenzori. Aceeaşi comisie de numărare a voturilor va consemna numărul de voturi.. Primul va fi votat preşedintele.Comisia va fi formata din 3 membrii de drept + 2 membrii supleanţi.
Art. 50
a) Alegerile se organizează si la nivelul fiecărei unităţi şcolare unde sunt constituite nuclee sindicale ale S.I.P.A.M.
b) Alegerea organului de conducere din fiecare unitate şcolară se va face in acelaşi mod ca la organele de conducere ale S.I.P.A.M.
c) Activul nucleului sindical din unitatea şcolara va fi format din 3-5 membri (Preşedinte, Vicepreşedinte şi membri) in funcţie de numărul de membri înscrişi in sindicat in unitatea şcolara respectiva.
d) Alegerea in organele de conducere la nivelul unităţilor şcolare se face la 5 ani .Numărul de mandate nu poate fi limitat.
e) Preşedintele de sindicat din unitatea şcolara .este invitat obligatoriu la Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare respective, al I.S.J. ca observator.
CAPITOLUL X PRINCIPII DE ACTIVITATE A S.I.P.A.M.
Art. 51 Activitatea sindicatului se desfăşoară in afara orelor de curs in cadrul unităţii de învăţământ. Membrii aleşi in organele de conducere (Colegiul Judeţean al Liderilor, membrii Biroului Operativ etc.) vor beneficia de o zi libera pe săptămână pentru activităţi sindicale.
Art.52 Liderul S.I.P.A. M. va fi degrevat de ore prin aprobarea MEC, salarizat conform pregătirii profesionale beneficiind de toate majorările la care se va adăuga o indemnizaţie contractuală de conducere stabilită de către Biroul Operativ.
Art.53 Vicepreşedinţii vor beneficia de indemnizaţie numai daca sunt degrevaţi indemnizaţia va fi stabilita de către Preşedinte cu avizul consultativ al Biroului Operativ.
Art.54
a) Pe perioada exercitării mandatului reprezentanţii aleşi degrevaţi îşi păstrează funcţia si locul de munca avuta anterior, precum si vechimea in munca, iar pe posturile acestora pot fi încadrate alte persoane numai cu contract de munca pe perioada determinata.
b) In timpul exercitării mandatului reprezentanţii aleşi in organele de conducere ale S.I.P.A.M. pot participa la concursuri profesionale si examenele de grad.
c) La expirarea mandatului, daca nu sunt realese, persoanele respective revin la posturile lor.
d) Persoanelor alese in organele de conducere după expirarea mandatului, timp de 2 ani, nu li se poate modifica sau desface contractul de munca .
e) Este interzisa desfacerea contractului de munca din iniţiativa I.S.J. pentru motive ce privesc activitatea sindicala.
Art.55 S.I.P.A.M. poate salariza şi alte funcţii de personal în funcţie de necesităţile momentului.Impozitele sunt suportate de către S.I.P.A.M.
CAPITOLUL XI PATRIMONIUL S.I.P.A.M.
Art. 56 Patrimoniul S.I.P.A.M. este compus din bunuri mobile si imobile, necesare scopurilor pentru care a fost înfiinţat:
a) bunuri mobile si imobile dobândite de S.I.P.A.M. din venituri proprii .
b) cotizaţii lunare ale membrilor S.I.P.A.M.
c) orice alte bunuri ce pot fi dobândite conform legii
d) profit din activităţi economice
e) donaţii, stipendii, sponsorizări etc.
Art. 57
a) fondurile S.I.P.A.M. se folosesc in conformitate cu prevederile statutare pentru finanţarea activităţii organizatorice, administrative, acordarea de cadouri tuturor membrilor de sindicat, ajutoare de deces( soţ, soţie si copil, iar când sunt amândoi membri de sindicat se vor acorda 2 ajutoare de deces), pentru finanţarea diverselor investiţii, efectuarea cursurilor de formatori pentru liderii Colegiului Judeţean al Liderilor sau pentru orice membru de sindicat S.I.P.A.M., plata salariilor, indemnizaţiilor si altor drepturi de personal, precum si a altor acţiuni de interes pentru mişcarea sindicala.
b) Din fondurile sindicatului se plătesc cotele de participare la fondul comun al organizaţiei sindicale la care este afiliat S.I.P.A.M., de tip federativ confederativ sau Alianţa Sindicală.
c) Din fondurile sindicatului se va stabili un fond de greva.
Art. 58 a)Hotărârea de dizolvare a S.I.P.A.M. o poate lua numai CONFERINŢA JUDEŢEANĂ.
b)Comasarea sau dizolvarea. S.I.P.A.M. se face de către CONFERINTA JUDEŢEANĂ, care este statutară în prezenţa a cel puţin ¾ din numărul delegaţilor , conform normei de reprezentare.
Art. 59 Orice modificare a Legii sindicatelor atrage după sine modificare prezentului statut.
Art. 60 S.I.P.A. „Muntenia „ are organ de presă propriu, siglă, sigiliu, drapel, imn şi legitimaţii proprii.
Art. 61 Prezentul Statut intra in vigoare la data adoptării lui in CONFERINŢA JUDEŢEANĂ.

duminică, 9 martie 2008

LEGEA NR. 108/2007 PRIVIND DECONTAREA TRANSPORTULUI

"(3) Personalului didactic din unitatile de învatamânt de stat, care nu dispune de locuinta si caruia nu i se poate oferi o locuinta corespunzatoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta, în cazul în care nu exista mijloace de transport în comun între localitatea de resedinta si sediul unitatii de învatamânt, urmeaza a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, daca transportul se face cu autoturismul proprietate personala. În cazul în care exista mijloc de transport în comun, dar personalul didactic prefera sa circule cu autoturismul proprietate personala, urmeaza a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalenta costurilor de transport se va efectua de catre autoritatile administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla unitatea de învatamânt la care îsi desfasoara activitatea cadrul didactic, în urma solicitarilor adresate autoritatilor administratiei publice locale, astfel: a) decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la sfârsitul fiecarei luni de activitate a biletelor de calatorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, prin depunerea la sfârsitul fiecarei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învatamânt, care certifica efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personala; b) solicitarea contravalorii calatoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, pentru cei caresi asigura transportul cu autoturismul proprietate personala, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unitatii de învatamânt."

LEGEA 193/2006 PRIVIND TICHETELE CADOU

In urma demersurilor Sindicatului SIPA Muntenia, toti profesorii din Pitesti au beneficiat in decembrie 2007 de tichete cadou in contravaloarea a 800 de lei. Acestea trebuiesc acordate de 6 ori pe an, la evenimente importante, cum ar fi: Craciunul, Pastele, 1 Martie, inceputul anului scolar, sau Ziua Internationala a Educatiei (5 octombrie). Cadrele didactice vor primi 7 tichete, a cate 50 lei, pe an, un cadru didactic beneficiind de tichete in valoare de 3.500 lei.

Despre SIPA MUNTENIA

Sindicatul din Invatamantul Preuniversitar Arges, pe scurt SIPA Muntenia este afiliat la Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant. La 20 martie 2003 a fost infiintat S.I.P.A. Muntenia, cu un nou statut si o noua conducere de la lider pana la membrii biroului. La acest moment acest sindicat are peste 7200 de membri in tot judetul, aproximativ 73% din personalul din invatamantul argesean, avand din punct de vedere juridic statut de sindicat reprezentativ la nivel de judet.

LIDER SIPA MUNTENIA
prof. Adrian VOICA