marți, 12 ianuarie 2010

ACTIUNI CULTURALE ORGANIZATE LA SCOALA 20 PITESTI

GRADATIE DE MERIT 2010


Tot ce trebuie să stiţi despre “Gradaţia de Merit”
Scris de Esential
ACORDAREA GRADATIEI DE MERIT ÎN ÎNVATAMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Aceasta gradatie se acorda pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si reprezinta 25% din salariul de baza. Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 5 ani.
Numarul de gradatii care se vor acorda se calculeaza astfel: din numarul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice se scade numarul de gradatii acordate în ultimii 3 ani, având în vedere ca gradatia de merit se acorda pe o perioada efectiva de 5 ani, fara a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei functii .
Gradatia de merit se atribuie pe o perioada efectiva de 5 ani începând cu data de 1 septembrie 2010.
Personalul didactic din învaţământ care a beneficiat de gradatie de merit poate participa la un nou concurs.

Înscrierea la concursul pentru acordarea gradatiei de merit
La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa:
• personalul didactic din învaţamânt cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, precum si suplinitorii calificati, cu o vechime efectiva în învatamântul preuniversitar de peste 3 ani care au performante deosebite în inovarea didactica, în pregatirea prescolarilor sau a elevilor, în pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza nationala si internationala, în perioada 01.09.2005-31.08.2009 si calificativul "Foarte bine" în fiecare an scolar încheiat din perioada evaluarii.
• personalul didactic de predare din învatamântul preuniversitar care desfasoara activitate de formare continua a cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar la Casa Corpului Didactic, cu performante deosebite în inovarea didactica, în pregatirea prescolarilor sau a elevilor, în pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza nationala si internationala, în perioada 01.09.2005-31.08.2009 care are calificativul "Foarte bine" în fiecare an scolar încheiat din perioada evaluarii si o vechime în învatamântul preuniversitar de peste 3 ani.
Conditiile pre vazute mai sus trebuie sa le îndeplineasca si:
• personalul didactic de predare de la centrele judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, centrele scolare pentru educatie incluziva, centrele logopedice interscolare si cabinetele logopedice, centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica si mediatorii scolari;
• personalul didactic de predare si de conducere de la cluburile sportive scolare, cluburile si palatele copiilor cu statut de unitati de învatamânt subordonate inspectoratului scolar, precum si cel de la Palatul National al Copiilor;
• personalul didactic auxiliar din unitatile conexe din învatamântul preuniversitar.
În cazul întreruperii activitatii personalului didactic din învaţământ în perioada 01.09.2005-31.08.2009 se evalueaza perioada de 4 ani, pâna la 31.08.2009, în care salariatul si-a desfasurat activitatea, fara a fi luate în calcul perioadele evaluate pentru obtinerea gradatiei de merit, în sesiunile anterioare.

Criterii pentru acordarea gradatiei de merit
Activitatea din ultimii 4 ani a candidatilor înscrisi pentru acordarea gradatiei de merit, inclusa în raportul de autoevaluare, sustinuta prin documente doveditoare, se evalueaza pe baza unei fise elaborate de inspectoratul scolar/Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii pentru palatele si cluburile copiilor, transmisa inspectoratelor scolare si Palatului National al Copiilor, tinându-se seama de urmatoarele criterii care trebuie îndeplinite de candidat, în perioada 01.09.2005-31.08.2009 sau perioada prevazuta la art. 5 alin. (3) din prezenta Metodologie:

Criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv- educativa , cum sunt:
- rezultate deosebite obtinute în pregatirea prescolarilor si a elevilor în raport cu standardele curriculare de performanta, materializate în progresul elevilor la clasa, în rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale de sfârsit de ciclu, teze cu subiect unic, rezultate obtinute cu clasa si individual pentru disciplinele de specialitate în învatamântul vocational (exemplu, ponderea elevilor cu performante în clasa urmatoare);
• initierea si aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului AEL în cadrul scolii, daca exista conditiile tehnice necesare;
• performante în pregatirea elevilor distinsi la concursuri de profil/olimpiade scolare, concursuri cultural-artistice si sportive recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, materializate în obtinerea premiilor (locurile I, II, III), mentiunilor si premiilor speciale la faza internationala si a premiilor (locurile I, II, III) mentiunilor si premiilor speciale la faza nationala, judeteana/municipiul Bucuresti si interjudeteana/regionala, precum si în obtinerea de premii speciale. Este indicat sa se precizeze numele cadrului didactic;
• pregatirea loturilor olimpice pentru concursurile scolare, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene (incluse în programul de activitati si în calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii), nationale si internationale;
• pregatirea loturilor olimpice, activitatea în unitati scolare vocationale, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale ori internationale; organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, national sau interjudetean sau interscolar; organizarea si participarea la spectacole, expozitii, concerte, simpozioane la nivel international, national ori interjudetean sau interscolar;
• rezultate notabile/masurabile obtinute în activitatile culturale si educative organizate în scoala si finalizarea unor proiecte de parteneriat educational, cu impact la nivel local/judetean/al municipiului Bucuresti/national/international;
• activitatea si rezultatele obtinute în centrele de excelenta si centrele de pregatire zonala din cadrul unitatilor de învatamânt vocationale (muzica, seminarii, scoli normale, teatru, coregrafie, arte plastice, arhitectura, sport etc.) sau cu elevi cu dificultati de învatare;
• activitate desfasurata în vederea realizarii echitatii în educatie (activitati de remediere scolara, gradinita de vara, activitati de desegregare, de educatie incluziva, nediscriminatorie, de educatie multiculturala/interculturala, educatie pentru diversitate/alteritate, programe de educatie a parintilor recunoscute la nivel judetean/national);
• rezultate masurabile/cuantificabile obtinute în desfasurarea unor activitati practice, educative pentru formarea de abilitati de comunicare, antreprenoriale si tehnice;
• rezultate masurabile/cuantificabile obtinute prin finalizarea unor proiecte de parteneriat educational, la nivel local/judetean/national/international, si în activitati de voluntariat, la nivelul comunitatii locale;
• activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare sau îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare;
• participarea la cursuri de formare;
• coordonarea activitatilor din cadrul Strategiei nationale de actiune comunitara;
• integrarea copiilor cu cerinte educative speciale în scolile de masa si desfasurarea activitatilor de educatie remediala.

Criteriul privind performante deosebite în inovarea didactica/manageriala, materializate în:
• contributia la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii,
îndrumatoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, reviste scolare, avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, dupa caz; carti în domeniul educational, înregistrate cu ISBN, crearea de softuri educationale în specialitate, platforme de e-learning avizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii; elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, însotite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumul pentru optional integrat în dezvoltare locala;
• elaborarea de carti si lucrari stiintifice publicate în domeniul didacticii, specialitatii si managementului educational, înregistrate cu ISBN;
• activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator, activitate în domeniul sindical la nivel local/judetean/national/international, participarea cu comunicari la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale,mparticiparea la formarea personalului didactic prin Casa Corpului Didactic, în calitate de formatori, contributia la cercetari stiintifice în specialitate sau în domeniul problematicii învatamântului si educatiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durata de minimum 3 zile (24 ore), care sa vizeze asigurarea calitatii si personalizarea concreta de comunicare cu familia si comunitatea privind partic iparea si contributia la activitatile mentionate;
• activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si în comisia nationala de specialitate, coordonator de cerc pedagogic,
• activitatea desfasurata în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social si în comisiile nationale de specialitate.
Criteriul privind participarea la proiecte, în cadrul programelor de reforma educationala, coordonate de inspectoratul scolar, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, de alti parteneri - Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, ZFA(Centrala pentru Activitate Scolara din Germania), MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondiala, Centrul de limbi moderne de la Graz etc., proiectele PHARE, Socrates, Comenius, Arion, JIICA/JOCV, YOUTH, Kulturkontakt Austria, programul „A doua sansa” etc., recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
Se vor avea în vedere si proiectele realizate în parteneriat între scoala si asociatiile reprezentative de parinti.

Criteriul privind cresterea prestigiului unitatii de învatamânt/conexe, facând vizibile rezultatele acesteia în presa, pe site-urile educationale, prin sporirea calitatii actului educational, manifestat prin locul ocupat de scoala în ierarhia stabilita de inspectoratele scolare, ca urmare a:
• contributiilor individuale si/sau în echipa la dezvoltarea practicii managementului educational si institutional, în contextul reformei învatamântului;
• atragerii de finantari extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare si informare, laboratoare etc., având ca efect cresterea calitatii institutiei si a procesului de predare-învatare-evaluare, a bazei didactico-materiale;
• realizarii de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetara;
• realizarii de parteneriate cu institutiile din domeniul educatiei si al culturii (universitati, biblioteci, muzee, centre de cultura, case de cultura, asociatii, fundatii etc.) la nivel local, regional, national si international;
• realizarilor în ceea ce priveste educatia adultilor si conversia profesionala (cursuri, programe, materiale auxiliare, platforme de învatare).
Punctajul grilei de evaluare pentru fiecare categorie de personal didactic se va defalca pe discipline/domenii de activitate/tipuri de activitati. Pentru personalul de conducere din unitatile de învatamânt se va elabora o grila specifica de evaluare. Pentru activitatile obligatorii cuprinse în fisa postului personalului didactic de predare si de conducere nu se acorda punctaj.
Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradatiei de merit sunt stabilite în fisa de evaluare a activitatii, elaborata de inspectoratul scolar pe baza fisei postului.
Comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar, prin aplicarea criteriilor generale, detaliaza criteriile si stabileste punctajul, prin câte o grila specifica fiecarei categorii de cadre didactice:
a) educatoare/institutori/profesori pentru învatamântul prescolar;
b) învatatori/institutori/profesori pentru învatamântul primar;
c) profesori;
d) maistri-instructori;
e) cadre didactice din învatamântul vocational, din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, învatamântul special;
f)personal didactic auxiliar;
g) personal didactic de conducere din unitatile de învatamânt.

Procedura de acordare a gradatiei de merit
Inspectorul scolar general numeste, prin decizie, comisia de coordonare a concursului în vederea acordarii gradatiei de merit.
Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative din învatamânt la nivel judetean/al municipiului Bucuresti participa în calitate de observatori la toate lucrarile, au drept de acces la documentele comisiilor si dreptul sa solicite consemnarea în procesul - verbal a propriilor observatii.
Procedura de atribuire a gradatiei de merit prin concurs cuprinde urmatoarele etape:
1. Candidatul întocmeste si depune la conducerea unitatii de învatamânt/conexe raportul de autoevaluare a activitatii desfasurate, însotit de documente doveditoare, realizat în conformitate cu fisa de evaluare elaborata de inspectoratul scolar, pentru acordarea gradatiei de merit, la categoria de personal în care acesta se încadreaza.
2. Consiliul profesoral al unitatii de învatamânt/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflecta realizarile candidatului potrivit fisei de evaluare si a documentelor doveditoare, formuleaza o apreciere sintetica asupra activitatii candidatului, consemnata în procesul-verbal de sedinta.
3. Directorul unitatii de învatamânt/conexe depune la secretariatul inspectoratului scolar raportul de autoevaluare însotit de documentele doveditoare, aprecierea sintetica a consiliului profesoral, precum si propria apreciere, care trebuie sa fie obiectiva, cu referire si la deontologia profesionala, la abilitatile de comunicare ale candidatului în cadrul unitatii de învatamânt în care îsi desfasoara activitatea. Aprecierea directorului unitatii de învatamânt/conexe, în situatia în care candideaza, se face de catre inspectorul de management si evaluare institutionala. În cazul Palatului National al Copiilor, aprecierea personalului de conducere se face de catre un inspector din Directia Acreditarea, Evaluarea si Performanta în Cariera Didactica din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii. Inspectorul de management si evaluare institutionala/din Directia Generala Educatie Timpurie, ? Şcoli, Performanta si Programe are obligatia de a depune la dosarul candidatului aprecierea pâna la data de 12 aprilie 2010.
4. În urma consultarii consiliului consultativ al disciplinei, inspectorul scolar de specialitate întocmeste un raport motivat, referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca suma a punctelor pentru fiecare criteriu de evaluare din fisa.
5. Comisia de coordonare a concursului în vederea acordarii gradatiei de merit primeste raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral si a directorului unitatii, precum si raportul motivat al inspectorului scolar de specialitate, pe care le examineaza, stabileste punctajul final si întocmeste lista în ordinea descrescatoare a acestuia, pe posture si discipline. Lista astfel întocmita va fi prezentata în consiliul de administratie al inspectoratului scolar.
6. În consiliul de administratie al inspectoratului scolar presedintele comisiei prezinta propunerile de acordare a gradatiilor de merit.
7. Consiliul de administratie aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, în ordinea descrescatoare a punctajului acordat si o afiseaza la inspectoratul scolar, conform graficului din anexa nr.1, parte integranta din prezenta Metodologie.
8. Cadrele didactice au drept de contestatie asupra punctajului acordat, la inspectoratul scolar, în conformitate cu graficul prevazut în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta Metodologie. Contestatiile se rezolva în termen de 3 zile calendaristice de la data înregistrarii acestora de catre o comisie de solutionare a contestatiilor, numita prin decizie a inspectorului scolar general.
9. a) Criteriile pentru stabilirea ponderii pe diferite specialitati/functii de conducere din unitatile de învatamânt precum si hotarârea asupra rezultatului concursului (punctaj minim) se aproba în comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar.
Cadrele didactice care în perioada 01.09.2005-31.08.2009 au îndeplinit si functii de conducere vor participa la concursul de acordare a gradatiei de merit fie ca personal de conducere, fie ca personal didactic, exprimându-si optiunea în scris odata cu depunerea dosarului. În aceasta situatie evaluarea se realizeaza conform grilei specifice optiunii exprimate în scris la depunerea dosarului.
Cadrele didactice încadrate pe doua sau mai multe specializari pe perioada evaluarii pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit la oricare dintre discipline, exprimându-si optiunea în scris odata cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica si stiintifica pe doua sau mai multe specializari sunt evaluate pentru întreaga activitate.
b) Hotarârea asupra rezultatului concursului, precum si ponderea pe diferite specialitati/functii de conducere din unitatile de învatamânt apartin inspectorului scolar general, în baza listei întocmite în ordinea descrescatoare a punctajului pe posturi si discipline, care a fost aprobata de consiliul de administratie al inspectoratului scolar, cu conditia respectarii proportiei numarului de locuri pe discipline/domenii de activitate/functii de conducere din unitati de învatamânt. Ponderea pe categorii de personal (didactic de predare, functii de conducere si didactic auxiliar), precum si pe discipline de învatamânt/categorii de functii didactice auxiliare se calculeaza raportat la numarul total de gradatii conform art. 2 alin. (2) din prezenta Metodologie si se repartizeaza proportional cu numarul de posturi/catedre normate pe fiecare disciplina de învatamânt/categorie de functii didactice auxiliare, ocupate cu personal calificat.
10. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar înainteaza lista candidatilor validati, la Directia Acreditarea, Evaluarea si Performanta în Cariera Didactica din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisa la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, cu adresa de înaintare, contine:
a) numarul total si modul de calcul al numarului de gradatii acordate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti/Palatului National al Copiilor;
b) observatiile liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramura învatamânt, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observatori;
c) tabelul nominal si punctajul pentru candidatii aprobati, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta Metodologie.

Evaluare în funcţie de proiect…
Începând cu anul scolar 2013-2014 evaluarea activitatii desfasurata de personalul didactic de predare în vederea obtinerii gradatiei de merit se va realiza pe baza unui raport de activitate motivat/portofoliu personal, certificat de consiliul/consiliile de administratie al unitatii/unitatilor de învatamânt.
Raportul de activitate va fi realizat în baza unui proiect propus de cadrul didactic, pe termen de 4 ani cu un colectiv de elevi, care va fi reactualizat la începutul fiecarui an scolar, dupa caz, în functie de situatia încadrarii cadrului didactic.
Responsabilitatea monitorizarii proiectelor propuse, în vederea obtinerii gradatiei de merit, revine conducerii/conducerilor unitatii/unitatilor de învatamânt si sefului de catedra sau responsabilului/responsabililor comisiei/comisiilor metodice
Pâna la 31 august 2010 vor fi elaborate norme metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate prevazut la alin.(1).

Graficul desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2010
• 1-15 martie 2010: detaliere a punctajelor aferente criteriilor de catre comisia paritara la nivelul inspectoratului scolar
• 15 martie-12 aprilie 2010: depunerea dosarelor care contin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului scolar;
• 15-20 aprilie 2010: analiza dosarelor de catre inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate
• 26 aprilie-7 mai 2010: verificarea dosarelor de catre comisia de coordonare a concursului în vederea acordarii gradatiei de merit;
• 26 aprilie-7 mai 2010: verificarea dosarelor de catre reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative din învatamânt si refacerea punctajelor, în situatia în care observatiile sunt juste, împreuna cu inspectorul de specialitate;
• 10-12 mai 2010: consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluarii
• 13 mai 2010: afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar;
• 13 – 17 mai 2010: depunerea contestatiilor asupra punctajului acordat;
• 18 – 20 mai 2010: rezolvarea contestatiilor de catre comisie;
• 24 mai 2010: validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar;
• 26-28 mai 2010: înaintarea la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, în vederea emiterii ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de învatamânt, nominalizat pentru acordarea gradatiei de merit;
• 30 iulie 2010: elaborarea ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii.

In ce directie merge reforma din invatamantul argesean?


Avem toate reperele și toate pârghiile să schimbăm în anii următori radical situația în Şcoala Argeșeană sub toate aspectele inclusiv al mentalităților” Scris de Loredana Dumitrescu
Inspectorul şcolar general, Gabriel Bratu
„Restructurarea sistemului de învățământ, la nivelul județului Argeș, prin reconfigurarea rețelei școlare și prin redimensionarea planului de școlarizare reprezintă una dintre prioritățile și, în același timp, una dintre responsabilitățile pe care mi le-am asumat pentru următoarele șase luni și, în perspectivă, pentru anul școlar viitor.”
• De ce este necesară reconfigurarea rețelei școlare și în ce constă acest lucru?
Reconfigurarea rețelei școlare implică, în primul rând, o analiză foarte atentă pe niveluri de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial și liceal. În al doilea rând, trebuie revăzut ce înseamnă unitate școlară cu personalitate juridică iar acest lucru trebuie analizat la nivelul fiecărei localități în parte.
În acest sens, e bine de precizat un lucru despre care eu personal vorbesc de cel puțin trei ani și anume faptul că nu vom mai putea păstra unități școlare cu efective foarte mici de, poate 20-30 de elevi, deoarece nu vor mai putea fi finanțate corespunzător și nu se vor mai putea asigura salarii pentru toate cadrele didactice care lucrează în astfel de unități școlare. În ultimii 3 ani am identificat situații de unități școlare cu efective mici în multe localități. Pe unele, cu acordul autorităților locale, am reușit să le comasăm însă, pe cele mai multe nu.
Din varii motive... fie că școala de centru, unde trebuia să se concentreze activitatea nu se afla în satul natal al primarului..., fie prin comasare se pierdea vreun post de suplinire pentru care cineva era foarte interesat să rămână în continuare, fie din motive de incapacitate de transport al elevilor către viitoarea școală de centru, etc.
Motive există sau pot fi găsite, presiuni s-au făcut cu duiumul iar noi am reușit, de pildă anul trecut, să realizăm efectiv doar 9 comasări dintr-un număr de 20 care erau... aproape obligatorii... adică mai puțin de jumătate.
Acum lucrurile vor evolua, pot spune, aproape natural către astfel de comasări deoarece finanțarea per elev va determina acest lucru. În acest fel poate vom reuși cu toții să înțelegem că și învățământul reprezintă o piață, o piață educațională, cu cerere și ofertă și că nu vor putea rezista pe această piață decât școlile puternice, cu efective mari de elevi.
Doar că pentru a exista și funcționa astfel de școli e nevoie de o ofertă corespunzătoare... adică e nevoie de spații de învățare civilizate, de laboratoare moderne, de bază materială corespunzătoare, de profiluri diversificate și, foarte important, corelate cu piața muncii și, nu în ultimul rând, de cadre didactice calificate și profesioniste care prin competență profesională, prin tact pedagogic și prin...vocație vor reuși să atragă elevii către școală... elevi care vin urmați de... finanțare. Altfel, fără o ofertă educațională atractivă elevii nu vor veni, finanțarea nu va mai exista iar respectivele scoli...vor dispărea în timp.

• De ce este necesară redimensionarea planului de școlarizare și în ce constă acest lucru?
Planul de școlarizare este punctul cel mai nevralgic, după părerea mea, în ceea privește viitorul sistemelor de învățământ la nivel județean. În primul rând, oferta unităților școlare de nivel liceal în ceea ce privește domeniile și profilurile în care școlarizează trebuie să fie corelată strict cu ... piața muncii, altminteri niciodată nu vom reuși să le oferim copiilor noștri un loc de muncă la terminarea școlii ci doar...adeverințe, atestate, diplome chiar...
Un alt lucru important de sesizat este legat de dinamica populației școlare. Această dinamică arată că, în ultimii 20 de ani, numărul absolvenților claselor a VIII-a a scăzut în județul nostru de la aproximativ 13000 de elevi în 1990 la aproape 6300 de elevi în 2010... Adică mai puțin de jumătate față de acum 20 de ani... iar numărul liceelor către care se pot îndrepta a rămas aproape același...
În plus, ecuația demografică, raportată la unitățile școlare de diverse niveluri este ușor diferită în diferite zone ale județului. Implicarea potențialilor angajatori ai absolvențior este la fel de inegală. Iată câteva repere ale proiectelor și proiecțiilor noastre în ceea ce privește viitorul învățământului de toate gradele la nivelul județului Argeș.
Ne aflăm într-un stadiu destul de avansat în ceea ce privește estimările și studiile de care avem nevoie pentru restructurare și reconfigurare la nivel de sistem. Am realizat, împreună cu echipa de la inspectorat, o echipă de oameni tineri, profesioniști și extrem de motivați în provocarea de a schimba fața școlii la nivelul județului, toate delimitările conceptuale necesare astfel încât să știm cu exactitate unde suntem, unde vrem să ajungem și, ceea ce este cel mai important, care sunt demersurile care trebuie realizate etapizat în vederea realizării obiectivelor propuse.

• Care sunt partenerii cu care veți colabora în această veritabilă... revoluție a sistemului de învățământ?
Partenerii sunt cei a căror implicare am invocat-o, solicitat-o, dorit-o întotdeauna... adică părinți, lideri de sindicat, aleși locali, parteneri economici. Trebuie să înțelegem că Școala nu e nici a Ministerului, nici a Inspectoratului Școlar... Școala este a comunității locale, ea trebuie redată comunității locale cu tot cu resurse și cu responsabilități sporite, atât la nivelul directorilor de școală cat și la nivelul autorităților locale. Adică Școala trebuie urgent și real descentralizată.
Un loc important în această ecuație deloc simplă îl are învățământul superior. Adică unul dintre partenerii importanți în ceea ce privește atât pregătirea universitară a viitorilor absolvenți din învățământul preuniversitar precum și cel mai important furnizor de formare continuă pentru cadrele didactice. Iar dacă citez aici Universitatea din Pitești pot să spun că parteneriatul funcționează în ambele sensuri, multe dintre școli și licee primind studenți la practică pedagogică sub îndrumarea atentă a unor cadre didactice de prestigiu din învățământul preuniversitar.

• În anii următori... vor fi schimbări majore în sistemul de învăţământ argeşean?
Nu pot să spun decât că avem toate reperele și toate pârghiile să schimbăm în anii următori radical situația în Școala Argeșeană sub toate aspectele inclusiv al mentalităților... Avem în școli o generație nouă de elevi și total diferită de ce știm cei mai mulți dintre noi despre...cum ar trebui să fie un elev fiindcă...pe vremea noastră...lucrurile erau mult mai așezate...
Eu cred că ne revine responsabilitatea de a abandona definitiv astfel de abordări nostalgice și de a privi cu încredere și optimism către viitor. Vă garantez că actuala echipă de la IȘJ Argeș, cu o medie de vârstă ușor peste 40 de ani, are și maturitatea și competența și apetența necesară de a oferi județului Argeș o altă școală, alți elevi, cu deschidere către o altă lume pe care ne-o dorim cu toții dar pe care, uneori, ne temem că n-o vom putea accede vreodată... Noi o să vă demonstrăm că se poate!
Sursa: Esential in Arges

luni, 4 ianuarie 2010

Liceul Teoretic Costesti-EUROSCOALA

Biroul de Informare al Parlamentului European in Romania a anuntat recent castigatorii competitiei EUROSCOLA, program creat pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeana si pentru a promova participarea lor la constructia Uniunii Europene.
Scolile castigatoare ale editiei 2009 sunt urmatoarele: Colegiul National "Unirea" Turnu Magurele, jud. Teleorman; Liceul Teoretic "Miron Costin" Iasi; Colegiul National "Tudor Vladimirescu" Tg.Jiu; Liceul Teoretic "Jean Monnet" Bucuresti; Colegiul National "Mihai Eminescu" Buzau; Liceul Teoretic Costesti, jud. Arges; Colegiul National "George Baritiu" Cluj-Napoca; Liceul Teologic Unitarian "Janos Zsigmond" Cluj-Napoca; Colegiul National Iasi; Liceul Teoretic Filipestii de Padure, jud. Prahova.

Argesul fruntas la somaj in invatamant


Lista neagra a profesorilor pusi pe liber de Guvernul Boc 4


15.000 de angajati din invatamantul preuniversitar vor ramane someri incepand cu data de 1 septembrie, ca urmare a ordonantei de urgenta 114, publicata ieri in monitorul oficial.Speriate de viitorul sumbru, sindicatele din invatamant iau atitudine si ameninta cu proteste, care pot ajunge pana la greva generala.


“In prag de sarbatori, fara sa consulte pe nimeni, dintr-un birou a unui guvern improvizat ne-am trezit in Monitorul Oficial nr.919 din 29 decembrie cu ordonanta de urgenta 114, care spune printre altele ca incepand cu 1 ianuarie 2010 numarul posturilor din invatamantul preuniversitar este de 321.677, iar de la 1 septembrie acesta va fi de 306.677. Matematic inseamna 15.000 (numar exact - mai mult contabiliceste decat real). Teoretic este un calcul facut in mod unilateral de catre Guvernul Romaniei, fara sa consulte absolut deloc partenerii sociali, trantit intre sarbatori”, scrie pe blogul personal secretarul general al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), maramureseanul Liviu Marian Pop.


Dascalii sunt indemnati sa continue forma de protest inceputa in toamna, adica netrecerea notelor in catalog, urmand ca in cazul in care Executivul nu va reveni asupra problemei, sa se ajunga si la alte tipuri de miscari sindicale.


“Netrecerea notelor in catalog trebuie continuata, iar cei care nu au inteles la inceput aceasta forma sa constientizeze ca este necesara, mai ales in aceste momente. Este o forma de protest fara nici un risc, iar posibilitatea negocierii este cu totul si cu totul alta in conditiile in care niciun elev nu ar avea trecuta nota in catalog (parintii si elevii trebuie sa cunoasca notele). Nu reusim in semestrul I, poate reusim in semestrul II, pe langa alte forme de protest care consider ca sunt necesare, daca cei care vremelnic ne guverneaza nu inteleg ce inseamna invatmantul ca prioritate nationala”, spune reprezentantul FSLI.
Noua ordonanta a Guvernului Boc 4 ii va afecta cel mai acut pe dascalii din Buzau, acolo unde 1.109 posturi urmeaza a fi reduse pana in luna septembrie. La polul opus, Maramures va avea cei mai putini dascali pusi pe liber, respectiv 113.


Situatia reducerilor de personal pe judete:
* Buzau - 1.109
* Neamt - 588
* Ilfov - 579
* Satu Mare - 566
* Bihor - 551
* Constanta - 549
* Arges - 505
* Galati - 504
* Teleorman - 504
* Tulcea - 466
* Sibiu - 461
* Bacau - 422
* Braila - 406
* Vrancea - 406
* Covasna - 387
* Mehedinti - 383
* Olt - 372
* Giurgiu - 337
* Hunedoara - 328
* Caras-Severin - 324
* Botosani - 323
* Arad - 322
* Prahova - 316
* Suceava - 311
* Dolj - 299
* Ialomita - 280
* Bistrita-Nasaud - 278
* Bucuresti - 276
* Harghita - 267
* Cluj - 261
* Alba - 247
* Valcea - 247
* Brasov - 242
* Salaj - 234
* Dambovita - 221
* Timis - 219
* Mures - 205
* Calarasi - 169
* Iasi - 153
* Vaslui - 144
* Gorj - 126
* Maramures - 113