miercuri, 8 octombrie 2008

Estti Parinte! Esti obligat sa te implici in educatia copilului!

Comitetul de parinti pe scoala - Atributii

-Realizarea cadrului organizatoric de colaborare între şcoală, familie, comunitate pentru obţinerea rezultatelor educaţionale
-Desfăşurarea activităţii pe baza unui program elaborat în comun cu Consiliul elevilor şi Comitetul educativ – şcolar, având ca obiectiv realizarea parteneriatului educaţional
-Aplicarea legilor în vigoare privind rolul familiei şi comunităţii locale în procesul de educaţie
-Implicarea părinţilor în realizarea şi îmbunătăţirea continuă a procesului instructiv – educativ, a orientării şcolare a tinerilor şi a organizării şi desfăşurării activităţilor şcolare şi extraşcolare
-Pregătirea părinţilor pe probleme privind educaţia copiilor
-Informarea continuă a părinţilor cu performanţele elevilor


Secţiunea 1,Dispoziţii generale

Art.151. (1) Colaborarea părinţilor cu unitatea de învăţământ, armonizarea opţiunilor acestora cu oferta educaţională, realizarea scopurilor finale pe care şi le propun atât părinţii cât şi unitatea de învăţământ, sunt obiective majore.

(2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu învăţătorul/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor.

Secţiunea a 2-a,Comitetul de părinţi al clasei

Art.152. (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor elevilor clasei, convocată de învăţător/diriginte care prezidează şedinţa.

(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar.

(3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei membri. Aceştia au următoarele funcţii: preşedinte, membru, casier.

(4) Dirigintele/învăţătorul sau preşedintele comitetului de părinţi al clasei poate convoca adunarea generală a părinţilor, ori de câte ori este necesar.

(5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor pe şcoală, în consiliul reprezentativ al părinţilor, în consiliul profesoral şi în consiliul clasei.

Art.153. Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii:

a) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ;

b) ajută învăţătorii/diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul obligatoriu a tuturor copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora;

c) sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

d) sprijină dirigintele/învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;

e) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor clasei;

f) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală.

Art.154. (1) Comitetul de părinţi ţine legătura cu unitatea de învăţământ prin dirigintele/învăţătorul clasei.

(2) Comitetul de părinţi poate propune în adunarea generală o sumă minimă cu care părinţii elevilor clasei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a unităţii de învăţământ.

(3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale în vigoare.

(4) Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de comitetul de părinţi.

(5) Dirigintelui/învăţătorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.

(6) Fondurile băneşti se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau la propunerea dirigintelui/învăţătorului sau a directorului, însuşită de comitet.

(7) Sponsorizarea clasei sau unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi în plus pentru anumiţi elevi.

Secţiunea a 3-a,Consiliul reprezentativ al părinţilor

Art.155. (1) Adunarea generală a părinţilor din unitatea de învăţământ este compusă din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.

(2) Adunarea generală prevăzută la alin. (1) este convocată de director, în vederea alegerii consiliului reprezentativ al părinţilor şi a comisiei de cenzori a acestuia.

(3) Comisia de cenzori verifică activitatea financiară a consiliului reprezentativ al părinţilor.

Art.156. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu prezentul regulament şi cu regulamentul de ordine interioară.

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor este organul executiv al adunării generale.

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ desemnează reprezentanţii săi în consiliul de administraţie şi numeşte părinţii care pot participa, în calitate de invitaţi, la şedinţele consiliului profesoral

Art.157. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor se alege o dată la 2-3 ani şi se completează ori de câte ori este necesar.

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor este format din 5-7 membri, între care un preşedinte, un vicepreşedinte şi membri cu atribuţii specifice.

(3) Comisia de cenzori este formată din 1-3 membri.

(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor păstrează legătura cu unitatea de învăţământ prin directorul acesteia.

(5) Consiliul reprezentativ al părinţilor şi comisia de cenzori prezintă anual, spre aprobare, adunării generale a părinţilor din unitatea de învăţământ execuţia bugetară, activitatea desfăşurată pe parcursul anului şcolar anterior, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul şcolar următor.

(6) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate dobândi personalitate juridică în condiţiile legii.

Art.158. Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:

a) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale necesare unei activităţi eficiente;

b) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

c) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii pe teme educaţionale;

d) conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor din unitatea de învăţământ respectivă care au nevoie de ocrotire;

e) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale;

f) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi activităţilor elevilor în internate şi cantine;

g) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din unitatea de învăţământ.

Art.159. Consiliul reprezentativ al părinţilor şi comitetele de părinţi ale claselor pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului şcolii;

b) acordarea de premii şi burse elevilor;

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;

e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor.

Art. 160. (1) Colectarea şi administrarea sumelor reprezentând o cotă-parte din contribuţia prevăzută la art. 154 alin. (2) se face numai de consiliul reprezentativ al părinţilor.

(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.

(3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al părinţilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, din propria iniţiativă sau la propunerea directorului.

(4) Adunarea generală a părinţilor din unitatea de învăţământ stabileşte suma de bani care poate să se afle permanent la dispoziţia consiliului reprezentativ al părinţilor şi care să fie folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ.
Extras din Regulament de organizare si functionare a unitatilor de invatamant Preuniversitar