miercuri, 29 iulie 2009

STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2009/2010

ORDIN MECI NR. 4356/12.07.2009 CU PRIVIRE LA STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2009 - 2010
R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

--------------------------------------------------------------------
CABINET MINISTRU
ORDIN cu privire la structura anului scolar 2009 – 2010
În temeiul Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificărilesi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 51/2009, privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,
MINISTRUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII emite prezentul ordin:
Art.1 (1) Anul scolar 2009-2010 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 173 de zile lucrătoare.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabileste:
a) Pentru clasa a IX-a de liceu - filiera tehnologică, învățământ de zi, durata cursurilor este de 39 de săptămâni, din care 36 săptămâni de cursuri si 3 săptâmâni de stagii de pregătire practică, în conformitate cu prevederile planurilor-cadru.
b) Pentru clasa a X-a de la scoala de arte si meserii, pentru clasa a XII-a de liceu – filiera tehnologică, ruta directă de calificare si pentru clasa a XIII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare durata cursurilor este de 36 de săptămâni, însumând 178 de zile lucrătoare. A 36-a săptămână prevăzută de planul-cadru va fi alocată instruirii practice/ stagiului de pregătire practică pentru dobândirea experienței în condiții reale de muncă. Orele prevăzute pentru această săptămână vor fi planificate de fiecare unitate de învățământ în parte, în funcție de prevederile contractului/convenției de colaborare cu partenerii sociali.
c) Pentru clasa a XI-a - anul de completare si pentru învățământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile. Ultimele două săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 14-25 iunie 2010, sunt săptămâni de stagii de pregătire practică.
d) Pentru clasa a XI-a de liceu – filiera tehnologică, ruta directă de calificare si pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este, î
n funcție de prevederile planurilor-cadru, de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile, respectiv de 38 de săptămâni, însumând 187 de zile. Ultimele două, respectiv trei săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 14-25 iunie 2010, respectiv 14 iunie-2 iulie 2010, sunt săptămâni de stagii de pregătire practică.
e) Pentru învățământul postliceal (scoală postliceală si scoală de maistri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învățământ în vigoare.
Art.2 Anul scolar 2009-2010 începe pe data de 1 septembrie 2009, se încheie pe data de 31 august 2010 si se structurează pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I
Cursuri – luni, 14 septembrie 2009 – vineri, 18 decembrie 2009.
În perioada 2 - 8 noiembrie 2009, clasele din învățământul primar si grupele din învățământul prescolar sunt în vacanță.
Vacanță – sâmbătă, 19 decembrie 2009 – duminică, 3 ianuarie 2010
Cursuri – luni, 4 ianuarie 2010 – vineri, 29 ianuarie 2010
Vacanță intersemestrială – sâmbătă, 30 ianuarie 2010 – duminică, 7 februarie 2010
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 8 februarie 2010 –vineri, 2 aprilie 2010
Vacanță – sâmbătă, 3 aprilie 2010 – duminică 11 aprilie 2010
Cursuri - luni, 12 aprilie 2010 – vineri, 11 iunie 2010
Vacanța de vară – sâmbătă, 12 iunie 2010– duminică, 12 septembrie 2010
Art.3 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.
Art.4 (1) Tezele de pe semestrul I al anului scolar 2009-2010 se susțin, de regulă, până la data de 18 decembrie 2009.
(2) Tezele de pe semestrul al II-lea al anului scolar 2009-2010 se susțin, de regulă, până la data de 14 mai 2010.
Art.5 (1) În situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerii unităților de învățământ, modificări ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Aprobarea modificării structurii anului scolar, menționată la alin. (1), se acordă în condițiile asigurării numărului de zile de cursuri stabilit la Art. 1, precum si a posibilității ca toți elevii să participe, fără restricții, la examenele de bacalaureat si de absolvire.
Art.6 Calendarul examenului național de bacalaureat, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competențelor profesionale, precum si calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației, cercetării si inovării.
Art.7 Secretariatul de Stat pentru Învățământul Preuniversitar, Direcția Generală Educație Timpurie, Scoli, Performanță si Programe, Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților si Relația cu Parlamentul, Direcția Acreditarea, Evaluarea si Performanța în Cariera Didactică, inspectoratele scolare județene si al municipiului Bucuresti, conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.8 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.