sâmbătă, 13 septembrie 2008

PRECIZĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE

În anul scolar 2008/2009 activitatile de perfectionare prin definitivare în învatamânt si obtinerea gradelor didactice se desfasoara în conformitate cu O.M. nr.3770/1998.
Dosarele de înscriere pentru definitivat în învăţământ vor cuprinde Atestatul de pregătire psihopedagogică, conform O.M.Ed.C.T. nr 5667/2006, rerspectiv O.M.Ed.C.T. nr 1102/ 24.05.2007.
Inscrierile se fac în perioada: 01- 31.oct.2008
Dosarele de înscriere se întocmesc în două exemplare ( primul cu acte legalizate în original, iar al doilea va conţine copii ale acelor acte legalizate) si se depun la secretariatul unitatii de învatamânt unde este încadrat cadrul didactic în anul scolar curent.
- Conform”Metodologia formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar” (alin II.3.2.2.) dosarele cadrelor didactice înscrise la examenele pentru definitivat şi pentru obţinerea gradelor didactice II şi I, cuprinzând actele necesare vot fi înaintate numai de către conducerile unităţilor de învăţământ inspectoratelor şcolare judeţene , unde vor fi înregistrate. Cererile de înscriere vor fi supuse aprobării consiliului de administraţie al inspectoratelor şcolare de către inspectorul cu probleme de perfecţionare.
-Insspectia curenta (C1, C2) consta în minim 4 ore/activitati asistate si
urmareste proiectarea, planificarea si realizarea activitatii didactice, evaluarea activitatii elevului, progresul scolar realizat de elevi prin raportarea rezultatelor scolare obtinute de catre elevi la data inspectiilor curente la cele obtinute la evaluarile anterioare, pe un interval de timp de cel putin doua luni, elaborarea de „instrumente” si materiale necesare inovarii practicii scolare, cercetarii constatative, operationale, ameliorative etc.
-În fisa de înscriere vechimea se consemneaza cu anticipatie, calculându-se pâna la data finalizarii examenului (31 august …). În situatia în care cadrul didactic nu realizeaza vechimea consemnata unitatea de învatamânt anunta I.S.J. (serviciul perfectionare)

- Daca pe parcursul anului scolar, intervin modificari care implica nerespectarea conditiilor
de prezentare la examen (vechime, sanctiune, calificativ anual necorespunzator, calificativ
necorespunzator la inspectiile curente) conducerea unitatii de învatamânt va anunta
Inspectoratul Scolar (serviciul perfectionare).

- Pentru candidaţii înscrişi (toate seriile) să susţină examenele de acordare a definitivării în învăţământ, a gradului didactic II şi respectiv I , care au avut concediu fără plată sau pentru îngrijirea copilului vor aduce o adeverintă cu informaţii la zi privind vechimea la catedră în ani, luni şi zile la data susţinerii examenului ( considerată 01. 09. 2009, 2010, sau 2011)

- In conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 3905/10.05.2006, examenele pentru acordarea definitivarii in invatamant si a gradelor didactice II si I se sustin la una din specializarile de pe diploma/diplome sau la specializarea pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului.
- Inspecţiile curente se efectuează de către inspectorii de specialitate şi de cadre didactice cu delegaţie. Cadrele didactice care efectuează inspecţiile curente trebuie să aibă în mod obligatoriu specializarea candidaţilor şi gradul didactic I. (Metodologia formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar – alin II.3.2.2.)
- Inspectorii şcolari şi cadrele didactice delegate pentru a efectua inspecţii şcolare speciale trebuie să aibă un grad didactic cel puţin egal cu acela pentru care fac inspecţia şi să fie în specialitatea respectivă. ( legea nr.128 /1997 –art.38 alineatul 2 )
CONDITII DE INSCRIERE LA DEFINITIVAT - alte precizări:

٭ Indeplinirea conditiilor de studii prevazute la art.7 din Legea 128/1997.

٭ Indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea 84/1995 privitoare la absolvirea cursurilor Departamentului pentru pregatirea personalului didactic.
- Disciplinele Departamentului de pregătire a personalului didactic ( pedagogie, psihologie şcolară, metodica predării specialităţii, practica pedagogică) sunt recunoscute dacă au fost parcurse şi promovate la o instituţie de învăţământ superior, acreditată ( universitate de stat)

٭Stagiu de predare efectiva la catedra de cel putin doi ani ( pe catedra de minim 18 ore), efectuat de la promovarea examenului de absolvire/licenta pana la finele anului scolar in care se sustine examenul de definitivat ( 3 ani pentru personalul didactic asociat cu cel puţin ½ catedră).
- Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în trei sesiuni în cel mult 5 ani de la expirarea stagiului de doi ani de la obţinerea diplomei de licenţă sau de absolvire, după caz.
- Personalul didactic titular care nu obţine definitivarea în învăţământ, pierde calitatea de titular şi ca urmare, i se desface contractul individual de muncă, în termenul legal potrivit legii.

٭Calificativul cel putin „suficient” obtinut la aprecierea anuala si la inspectiile scolare.
- Nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 7,00 ( şapte) şi a fiecărei probe scrise sau orale este 6,00 (şase). Media minimă de promovare a examenului este 6,00 (şase).

٭Cadrele didactice care pana la obtinerea definitivarii in invatamant au fost sanctionate pot sustine examenul pentru acordarea definitivarii in invatamant numai dupa ridicarea sanctiunii.

LISTA ACTELOR NECESARE
PENTRU INSCRIERE LA EXAMENUL DE DEFINITIVARE IN INVATAMANT

1. Cerere de inscriere „ tip” adresata inspectorului şcolar general
2. Fisa de inscriere „tip”, completată, semnată de candidat, de conducerea unităţii şcolare şi ştampilată cu ştampila în original.
3. Copie legalizata de pe diploma de studii si de pe foaia matricola.
4. Copie legalizată de pe certificatul de promovare a modulului psihopedagogic ( în cazul învăţătorilor şi educatorilor nu este necesar acest document)
5. Copii legalizate de pe certificatul de nastere si casatorie (numai in cazul schimbarii numelui de familie).
6. Recomandarea Consiliului de administratie pentru inscrierea la examenul de definitivat
7. Fişa de evaluare a activitatii desfăşurate în anul şcolar precedent, din partea conducerii unităţii şcolare, în care să fie consemnat şi calificativul obţinut în anul şcolar precedent/ sau ultimii doi ani ( fără modificări şi cu ştampila în original)
8. Adeverinţă calificativ obţinut în anul şcolar precedent/ sau ultimii doi ani.


CONDITII DE INSCRIERE LA EXAMENUL DE OBTINERE A GRADULUI DIDACTIC II
- alte precizări:

٭ Incadrarea cu functia de baza in invatamant (personalul didactic care ocupa functii cu drept de rezervare a catedrei trebuie sa aiba cel putin 4 ore de predare saptamanal in anul in care li se efectueaza inspectia scolara speciala).
٭Stagiu de predare efectiva la catedra de cel putin 4 ani (3 ani pentru cadrele didactice care au promovat definitivatul cu media 10 ) efectuat de la obtinerea definitivarii in invatamant pana la finele anului scolar in care se finalizeaza examenul;
٭ Calificativul cel putin “BINE” obtinut la aprecierile anuale si inspectiile scolare in ultimii trei ani scolari inainte de momentul inscrierii si pana la finalizare. Dacă un cadru didactic nu obţine la inspecţiile curente cel puţin calificativul “BINE”, se amână inspecţia specială cu un an şi i se reprogramează inspecţiile curente. În cazul în care nici în anul următor nu obţine calificativul corespunzător se propune reînscrierea pentru obţinerea gradului.
٭ Recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ
٭Progresul scolar realizat la disciplina(ele), clasa(ele) controlate, apreciat de catre cadrul didactic care efectueaza inspectiile curente prin raportarea rezultatelor scolare obtinute de catre elevi la data inspectiilor curente la cele obtinute la evaluarile anterioare, pe un interval de cel putin doua luni;
٭Rezultate bune si foarte bune in activitatea instructiv-educativa cu elevii si in activitatea metodica;
٭Comportare demna in scoala, familie si societate, respectarea normelor deontologice.

- Cadrele didactice care pana la obtinerea gradului didactic II au fost sanctionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. Numai dupa ridicarea sanctiunii, cu recomandarea consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde sunt incadrate si acordul inspectoratului scolar judetean, cadrale didactice aflate in situatia de mai sus pot sa-si finalizeze obtinerea gradelor didactice in anul scolar urmator.

- Probele pentru obţinerea gradului didactic II constau în :
- o inspecţie şcolară specială precedată de cel puţin două inspecţii şcolare curente, eşalonate pe parcursul celor 4 ani ( la un interval minim de două luni; una din cele două inspecţii curente se va planifica la solicitarea cadrelor didactice înainte de înscriere).
- un test de specialitate şi de metodica specialităţi, pe baza unei programe aprobate de MEdCT
- o probă orală de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de MEdCT

Nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8(opt) şi a fiecărei probe scrise sau orale este 7 (şapte). Media minimă de promovare a examenului este 7,00 (şapte).

LISTA ACTELOR NECESARE
PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE OBTINERE A GRADULUI DIDACTIC II
1. Cerere de inscriere „tip” adresata inspectorului şcolar general
2. Fisa de inscriere „tip” , completată, semnată de candidat, de conducerea unităţii şcolare şi ştampilată cu ştampila în original.
3. Copii legalizate de pe diploma de studii si de pe foaia matricola.
4. Copie legalizata de pe certificatul de obtinere a definitivarii in invatamant.
5. Dovada absolvirii modulului pedagogic ( adeverinta/certificat )
6. Copii legalizate de pe certificatul de nastere si casatorie (numai in cazul schimbarii numelui de familie).
7. Procesul verbal încheiat cu prilejul efectuării inspecţiei de specialitate ( prima inspecţie curentă)
8. Recomandarea Consiliului de administratie pentru inscrierea la examenul de obtinere a gradului didactic II.
9. Adeverinţă în care să fie precizare calificativele obţinute în ultimii 3 ani şcolari.
10. Apreciere asupra activităţii desfăşurate în anul anul şcolar precedent, din partea conducerii unităţii şcolare, în care să fie consemnat şi calificativul obţinut/ fişa de evaluare anuală.
11. Memoriu de activitate profesionala ( confirmat de conducerea unităţii şcolare)


CONDITII DE INSCRIERE LA EXAMENUL DE OBTINERE A GRADULUI DIDACTIC I

٭ Incadrarea cu functia de baza in invatamant ( personalul didactic care ocupa functii cu drept de rezervare a catedrei trebuie sa aiba cel putin 4 ore de predare saptamanal in anul in care li se efectueaza inspectia scolara speciala.
٭ Stagiu de predare efectiva la catedra de cel putin 4 ani (3 ani pentru cadrele didactice care au promovat gradul didactic II cu media 10 ) efectuat de la obtinerea gradului didactic II pana la finele anului scolar in care se finalizeaza examenul;
٭ Recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat cadrul didactic respectiv.
٭ Calificativul “FOARTE BINE” obtinut la aprecierile anuale si inspectiile scolare in ultimii trei ani scolari inainte de momentul inscrierii si pana la finalizare;
٭Progresul scolar realizat la disciplina(ele), clasa(ele) controlate, apreciat de catre cadrul didactic care efectueaza inspectiile curente prin raportarea rezultatelor scolare obtinute de catre elevi la data inspectiilor curente la cele obtinute la evaluarile anterioare, pe un interval de cel putin doua luni;
٭ Rezultate bune si foarte bune in activitatea instructiv-educativa cu elevii si in activitatea metodica;
٭Desfasurarea unor activitati semnificative pentru manifestarea competentelor constructiv-creatoare in domeniul psihopedagogic si metodico stiintific, cum ar fi:
- elaborarea de instrumente si materiale necesare inovarii practicii scolare, cercetari constatative, operationale, ameliorative,
-desfasurarea cu bune rezultate a unor activitati scolare si extrascolare ; lucrări personale de creaţie pentru cadrele didactice cu specialitatea arte plactice etc;
٭Comportare demna in scoala, familie si societate, respectarea normelor deontologice.
Cadrele didactice care pana la obtinerea gradului didactic I au fost sanctionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. Numai dupa ridicarea sanctiunii, cu recomandarea consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde sunt incadrate si acordul inspectoratului scolar judetean, cadrale didactice aflate in situatia de mai sus pot sa-si finalizeze obtinerea gradelor didactice in anul scolar urmator.

Probele pentru obţinerea gradului didactic I constau în :
- un colocviu de admitere, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de MEdCT
- o inspecţie şcolară specială precedată de cel puţin două inspecţii şcolare curente, eşalonate pe parcursul celor 4 ani ( la un interval minim de două luni; una din cele două inspecţii curente se va planifica la solicitarea cadrelor didactice înainte de înscriere).
- elaborarea şi susţinerea unei lucrări metodico- ştiinţifice , în faţa unei comisii conform metodologiei.

- Nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8(opt). La recenzia lucrării nota minimă este 8 (opt) iar la susţinere nota minimă de promovare este 7,00. (şapte).

LISTA ACTELOR NECESARE
PENTRU INSCRIEREA LA EXAMENUL DE OBTINERE A GRADULUI DIDACTIC I

1. Cerere de inscriere „tip” adresata inspectorului şcolar general
2. Fisa de inscriere „tip”, completată, semnată de candidat, de conducerea unităţii şcolare şi ştampilată cu ştampila în original.
3. Copii legalizate de pe diploma de studii si de pe foaia matricola.
4. Copie legalizata de pe certificatul de obtinere a gradului didactic II.
5. Procesul verbal încheiat cu prilejul efectuării inspecţiei de specialitate ( prima inspecţie curentă)
6. Copii legalizate de pe certificatul de nastere si casatorie (numai in cazul schimbarii numelui de familie).
7. Recomandarea Consiliului de administraţie pentru inscrierea la examenul de obtinere a gradului didactic I.
8. Adeverinţă în care să fie precizate calificativele obţinute în ultimii 3 ani.
9. Apreciere asupra activităţii desfăşurate în anul şcolar precedent, din partea conducerii unităţii şcolare, în care să fie consemnat şi calificativul obţinut/ fişa de evaluare anuală.
10. Memoriu de activitate profesionala ( confirmat de conducerea unităţii şcolare)