luni, 14 iulie 2008

A aparut Ord. 4316/2008 privind aprobarea de studii psihopedagogice pentru profesia didactica

Ordinul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretuluim, nr. 4316/2008 privind aprobarea Programului de studii psihopedagogice in vederea certificarii pentru profesia didactica prin Departamentul pentru pregatirea personalului didactic a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 520 din 10/07/2008.
Avand in vedere art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.
Art. 1. - Se aproba Programul de studii psihopedagogice in vederea certificarii pentru profesia didactica prin Departamentul pentru pregatirea personalului didactic, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Prezentul ordin se aplica incepand cu anul universitar 2008-2009.
Art. 3.- Pentru promotiile de absolventi ai studiilor universitare de licenta care au inceput studiile psihopedagogice pe baza planurilor de invatamant aprobate anterior, se recunosc cele 30 de credite obtinute la modulul I si se acorda certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I.
Art. 4. - La data publicarii prezentului ordin se abroga orice alte prevederi contrare.
Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 6. - Directia generala managementul resurselor umane si Directia generala strategii si programe universitare din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si departamentele pentru pregatirea personalului didactic (DPPD) din institutiile de invatamant superior acreditate, infiintate conform legii, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
Cristian Mihai Adomnitei

Bucuresti, 3 iunie 2008.
Nr. 4.316.


Program de studii psihopedagogice in vederea certificarii pentru profesia didactica prin Departamentul pentru pregatirea personalului didactic

Art. 1. - Prezentul ordin reglementeaza programul de studii psihopedagogice privind certificarea pentru profesia didactica. Certificatul de absolvire a Departamentului pentru pregatirea personalului didactic acorda dreptul de exercitare a profesiei didactice in invatamantul secundar, postliceal si superior, potrivit legii.
Art. 2. - (1) Absolventii studiilor universitare pot ocupa posturi in invatamant, cu conditia parcurgerii si promovarii programului de studii psihopedagogice oferit numai de catre departamentele pentru pregatirea personalului didactic (DPPD) din institutiile de invatamant superior acreditate, infiintate conform legii.
(2) Certificarea pentru profesia didactica se poate obtine la doua niveluri, respectiv:
a) nivelul I (initial) acorda absolventilor de studii universitare dreptul sa ocupe posturi didactice in invatamantul preuniversitar obligatoriu, cu conditia acumularii unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;
b) nivelul II (de aprofundare) acorda absolventilor de studii universitare dreptul sa ocupe posturi didactice in invatamantul liceal, postliceal si universitar, cu satisfacerea a doua conditii:
- acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;
- absolvirea unui program de master in domeniul diplomei de licenta.
Art. 3. - (1) Programul de studii psihopedagogice oferit de DPPD este conceput si aplicat in sistemul creditelor de studiu transferabile. Obtinerea creditelor necesare celor doua niveluri de certificare pentru profesia didactica se conformeaza principiilor de transfer, recunoastere si acumulare a creditelor de studiu.
(2) Curriculumul programului de studii psihopedagogice este structurat pe 3 componente: curriculum nucleu, curriculum extins si curriculum optional (anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul program).
(3) Curriculumul nucleu este alcatuit din disciplinele si activitatile didactice obligatorii pentru nivelele I si II de certificare pentru profesia didactica. Curriculumul nucleu cuprinde urmatoarele pachete de discipline:
a) discipline de pregatire psihopedagogica fundamentala - 18 credite;
b) discipline de pregatire didactica si practica de specialitate - 12 credite.
(4) Curriculumul extins este alcatuit din disciplinele si activitatile didactice obligatorii pentru obtinerea nivelului II de certificare pentru profesia didactica. Curriculumul extins cuprinde urmatoarele pachete de discipline:
a) discipline de extensie a pregatirii psihopedagogice - 10 credite;
b) discipline de extensie a pregatirii didactice si practice de specialitate - 10 credite.
(5) Curriculumul optional este alcatuit din doua discipline - 10 credite. Se alege cate o disciplina din fiecare dintre cele doua pachete de discipline optionale oferite de planul de invatamant pentru nivelul II de certificare pentru profesia didactica.
(6) Planul de invatamant al programului de studii psihopedagogice oferit de DPPD pentru nivelul I de certificare pentru profesia didactica este prezentat in anexa nr. 2a) (monospecializare) si in anexa nr. 2b) (dubla specializare), care fac parte integranta din prezentul program.
Art. 4. - (1) Certificarea nivelului I de studii psihopedagogice se acorda in urma obtinerii unui numar minim de 30 de credite transferabile [(anexa nr. 2a)]:
a) 18 credite corespunzatoare pachetului disciplinelor de pregatire psihopedagogica fundamentala;
b) 12 credite corespunzatoare pachetului disciplinelor de pregatire didactica si practica pedagogica de specialitate.
(2) In cazul studiilor universitare de licenta cu dubla specializare, numarul minim de credite necesar obtinerii nivelului I de certificare pentru profesia didactica este de 35 de credite [(anexa nr. 2b)]. Acestea rezulta din insumarea a 5 credite corespunzatoare didacticii celei de-a doua specializari. Aceste 5 credite nu se acumuleaza in pachetul de 60 de credite corespunzatoare nivelului II de certificare.
Art. 5. - Certificarea nivelului II de studii psihopedagogice se acorda in urma obtinerii unui numar minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II, dupa cum urmeaza:
a) 18 credite corespunzatoare pachetului disciplinelor de pregatire psihopedagogica fundamentala;
b) 12 credite corespunzatoare pachetului disciplinelor de pregatire didactica si practica de specialitate (in cazul unei specializari) sau 17 credite (in cazul dublei specializari);
c) 10 credite corespunzatoare pachetului disciplinelor de extensie a pregatirii psihopedagogice;
d) 10 credite corespunzatoare pachetului disciplinelor de extensie a pregatirii didactice si practice de specialitate;
e) 10 credite corespunzatoare celor doua discipline optionale.