miercuri, 16 iulie 2008

Informatii legate de TITULARIZARE

Subiectele şi baremele de corectare au fost elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar din cadrul MECT. Lucrările scrise pe discipline vor fi evaluate în centrele universitare şi în unităţile de învăţământ responsabile cu perfecţionarea personalului didactic stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (26 de centre universitare şi 5 unităţi de învăţământ preuniversitar).
Rezultatele concursului se afişează la sediul inspectoratelor şcolare şi la sediul unităţii/instituţiei de învăţământ unde s-a desfăşurat concursul, cel mai târziu după trei zile de la susţinerea acestuia. Contestaţiile se depun la inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor, la secretarul comisiei de concurs care le transmite, în termen de 24 de ore, centrelor de evaluare. Afişarea rezultatelor finale obţinute de candidaţi are ca termen data de 23 iulie 2008.
Dacă diferenţa între media stabilită de comisia de evaluare şi de comisia de contestaţii este mai mare de 1 punct, rectorul instituţiei de învăţământ superior, respectiv inspectorul şcolar general (pentru maiştrii-instructori) decide constituirea unei noi comisii de recorectare, formată din alţi membri decât cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectări este definitiv.
În situaţia lucrărilor cu nota iniţială între 4,50-4,99, respectiv 6,50 - 6,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, respectiv cele de 6,50 si 6,99 sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota finală este cea atribuită la recorectare.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va dispune aplicarea măsurilor legale asupra celor care nu şi-au îndeplinit atribuţiile în cadrul concursului.
Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile se va realiza computerizat la data de 30 iulie 2008, în baza opţiunilor exprimate de candidaţi în fişa de opţiuni în perioada 28-29 iulie 2008. Posturile didactice/catedrele rămase neocupate în urma titularizării (la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti) devin netitularizabile şi sunt afişate pentru următoarele etape ale mişcării personalului didactic: detaşare la cerere şi suplinire.
Cadrele didactice care nu au participat la concursul din 16 iulie 2008 sau care nu au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la acest concurs pot participa la concursurile pentru suplinire organizate de inspectoratele şcolare în 22 august 2008.
În cele 8 judeţe nominalizate în H.G. nr. 1942/2004 (Brăila, Cluj, Dolj, Harghita, Iaşi, Neamţ, Sibiu şi Satu - Mare) concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate se desfăşoară descentralizat, la nivelul unităţilor de învăţământ sau pe grupuri de unităţi (centre) în perioada 29 mai - 29 iulie 2008. Probele scrise şi practice/orale au avut loc în perioada 27 iunie - 15 iulie 2008.
La data de 27 mai 2008, în judeţele nominalizate în H.G. nr. 1942/2004 inspectoratele şcolare au publicat 2.885 de posturi didactice/catedre vacante titularizabile, respectiv 12.299 posturi didactice/catedre vacante/rezervate netitularizabile. S-au înscris 17.785, dintre care 3.332 absolvenţi ai promoţiei 2008. Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante din unităţile învăţământului preuniversitar din judeţele nominalizate în H.G. nr. 1942/2004, subiectele şi baremele de corectare vor fi elaborate de comisii constituite la nivelul unităţilor de învăţământ/centrelor. Lucrările scrise vor fi evaluate de comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise constituie la nivelul unităţii de învăţământ/centrului. Repartizarea candidaţilor pe posturi se va realiza la nivel de unitate de învăţământ/centru în perioada 16 - 29 iulie 2008.