vineri, 6 martie 2009

Ordinul 3317 modifica peste noapte, incadrari si datele miscarii de personal


ordinul 3317/02.03.2009

Soluţionarea completărilor şi a întregirilor de normă didactică a cadrelor didactice titulare pentru anul şcolar 2009-2010:
a) înregistrarea cererilor de întregire a normei didactice la inspectoratul şcolar; Perioada: 18-19 martie 2009
b) soluţionarea, în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
Termen:20 martie 2009
c) afişarea la inspectoratele şcolare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 23 martie 2009
d) înregistrarea cererilor pentru completare normei didactice la inspectoratul şcola
Perioada: 24-25 martie 2009

g) emiterea şi comunicarea deciziilor de completare de normă/transfer.
Termen: 3 aprilie 2009
4. Pretransferarea personalului didactic titular, la cerere şi transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare:
a) afişarea la inspectoratele şcolare a listei posturilor didactice/catedrelor care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2009;
Termen: 23 martie 2009
b) afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, menţionându-se în listă posturile didactice/catedrele alocate pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar;
Termen: 3 aprilie 2009
c) afişarea la inspectoratele şcolare a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2009;
Termen: 8 aprilie 2009
d) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită pretransferare şi transferare pentru restrângere de activitate la comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar;
Perioada: 9-23 aprilie 2009
e) afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită pretransferul şi transferul pentru restrângere de activitate;
Termen: 27 aprilie 2009
f) înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate de către inspectoratul şcolar;
Perioada: 27-28 aprilie 2009
g) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listelor finale;
Termen: 29 aprilie 2009
h) efectuarea în ordine mai întâi a pretransferărilor şi apoi a transferărilor pentru restrângere de activitate în aceeaşi şedinţă publică;
Perioada: 5-6 mai 2009
i) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar;
Perioada: 7-8 mai 2009
j) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, emiterea şi comunicarea deciziilor de pretransfer şi transfer pentru restrângere de activitate.
Termen: 11 mai 2009
5. Detaşarea în interesul învăţământului:
a) înregistrarea, de către inspectorii de specialitate, a solicitărilor unităţilor de învăţământ;
Perioada: 13-18 mai 2009
b) discutarea şi soluţionarea propunerilor făcute de inspectorii şcolari de specialitate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 20 mai 2009
c) afişarea listei cadrelor didactice detaşate în interesul învăţământului la inspectoratele şcolare;
Termen: 21 mai 2009
d) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului.
Termen: 25 mai 2009
6. Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante:
a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei,Cercetării şi Inovării a listei actualizate cu posturile didactice/ catedrele vacante titularizabile/netitularizabile propuse pentru concurs de către comisia de mobilitate judeţeană/a municipiului Bucureşti a personalului didactic şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar;
Termen: 22 mai 2009
b) stabilirea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile pentru concurs de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 27 mai 2009
c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării a listei finale cu posturile didactice/ catedrele vacante rezervate titularizabile/netitularizabile stabilite de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar;
Termen: 29 mai 2009
d) înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul comisiei de mobilitate a inspectoratului şcolar (inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2009);
Perioada: 1-19 iunie 2009
-absolvenţii promoţiei 2009 depun adeverinţa de absolvire şi validează fişa de înscriere (prin semnătură).
Termen: 8 iulie 2009
Notă. Pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică, absolvenţii promoţiei 2009 care susţin examenul de licenţă/absolvire după data de 8 iulie 2009 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate numai după prezentarea adeverinţei de absolvire.
e) verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de mobilitate; Perioada: 22-26 iunie 2009
f) validarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură), conform graficului stabilit de inspectoratul şcolar;
Perioada: 29 iunie-3 iulie 2009
g) extragerea din aplicaţia Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării a situaţiei preliminare cu numărul total de posturi didactice/
catedrelor vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile pe specialităţi şi numărul total al candidaţilor înscrişi;
Termen: 9 iulie 2009
h) desfăşurarea concursului (locul va fi anunţat public cu cel puţin 30 de zile înainte);
Termen: 15 iulie 2009
i) transmiterea situaţiei statistice a derulării concursului (numărul candidaţilor prezenţi şi numărul candidaţilor absenţi) la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării;
Termen: 15 iulie 2009 ora 12.00
j) afişarea rezultatelor finale. Termen: 24 iulie 2009
Etapa I de repartizare - repartizarea computerizată, la nivel judeţean, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7,00 (şapte), pe posturile didactice/catedre vacante titularizabile:
k) depunerea şi verificarea opţiunilor (cu fişa martor) de către candidaţii care şi-au validat fişa de înscriere;
Perioada: 27-28 iulie 2009
l) repartizarea computerizată, în ordinea descrescătoare a mediei obţinute la concurs, pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile a cadrelor didactice participante la concursul naţional care au obţinut minim nota 7,00 (şapte); Termen: 29 iulie 2009
m) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 31 iulie 2009
7. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, prin concurs, în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008:
a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar şi la unităţile de învăţământ/centrele care organizează concurs;
Termen: 22 mai 2009
b) stabilirea centrelor de concurs şi a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar; Termen: 27 mai 2009
c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile stabilite de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acesteia la inspectoratul şcolar şi la unităţile de învăţământ/centrele care organizează concurs; Termen: 29 mai 2009
d) înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor pentru concurs (inclusiv pentru absolvenţii promoţiei 2009), detaşare la cerere prin concurs/concurs specific, continuitate pentru detaşare la cerere sau suplinire şi suplinire însoţite de documentele prevăzute în cerere, la secretariatul unităţii de învăţământ sau la centrul care organizează concurs;
Perioada: 1-12 iunie 2009
e) verificarea dosarelor de către comisia de concurs şi avizarea acestora de către consilierul juridic al inspectoratului şcolar, la sediul inspectoratului şcolar, cu excepţia dosarelor absolvenţilor promoţiei 2009. Verificarea şi evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicită detaşare la cerere, în baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
Perioada: 15-17 iunie 2009
f) afişarea la centrele de concurs a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită detaşare la cerere prin concurs specific;
Termen: 18 iunie 2009
g) depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar privind punctajele acordate;
Perioada: 18-19 iunie 2009
h) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 22 iunie 2009
i) comunicarea soluţiilor la contestaţii;
Termen: 23 iunie 2009
j) validarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură);
Perioada: 22-24 iunie 2009
k) organizarea concursului cu probe scrise şi a probelor practice/orale în profilul postului;
Perioada: 25 iunie-14 iulie 2009
l) repartizarea candidaţilor admişi la concurs;
Perioada: 16-28 iulie 2009
m) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 31 iulie 2009
Notă. Absolvenţii promoţiei 2009 pot participa la proba scrisă în cadrul
concursului organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar din
municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului
educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire.
8. Publicarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării a listei cu posturile didactice/catedrele netitularizabile rămase vacante, inclusiv a celor titularizabile rămase neocupate care au devenit netitularizabile şi a posturilor didactice/catedrelor rezervate şi afişarea acestora la inspectoratul şcolar.
Termen: 3 august 2009
9. Detaşarea la cerere, a persoanelor interesate şi/sau prin continuitate:
a) comunicarea acordului/refuzului continuităţii cadrelor didactice pentru detaşare la cerere de către unitatea de învăţământ la inspectoratul şcolar;
Perioada: 11-15 mai 2009
b) înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicită detaşare la cerere;
Perioada: 1-19 iunie 2009
c) verificarea şi evaluarea dosarelor în baza criteriilor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
Perioada: 22-25 iunie 2009
d) afişarea la inspectoratul şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită detaşare la cerere prin concurs specific;
Termen: 26 iunie 2009
e) depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar privind punctajele acordate;
Perioada: 26-29 iunie 2009
f) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar;
Termen: 30 iunie 2009
g) comunicarea soluţiilor la contestaţii;
Termen: 1 iulie 2009
h) validarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură);
Perioada: 29 iunie-3 iulie 2009
i) afişarea la inspectoratul şcolar a listei cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile şi numele cadrelor didactice care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere pe aceste posturi didactice/catedre, conform prevederilor art. 81 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
- afişarea listei cadrelor didactice titulare care au solicitat detaşare la cerere;
- actualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase
vacante/rezervate netitularizabile.
Termen: 3 august 2009
Etapa a II-a de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel judeţean, a candidaţilor care au solicitat detaşare la cerere:
j) repartizarea, în şedinţă publică, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul naţional/ concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5573/2008 sau a punctajului obţinut prin aplicarea criteriilor şi punctajelor de evaluare a personalului didactic cuprinse în anexa nr. 2 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, a cadrelor didactice care au solicitat detaşare la cerere, conform art. 81 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
Perioada: 17-18 august 2009
k) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare la cerere.
Termen: 1 septembrie 2009
10. Ocuparea, prin suplinire/cumul/plata cu ora, a posturilor
didactice/catedrelor rezervate şi a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante:
a) comunicarea acordului/refuzului continuităţii pentru suplinire a cadrelor didactice de către unităţile de învăţământ la inspectoratul şcolar;
Perioada: 11-15 mai 2009
b) înregistrarea cererilor cadrelor didactice care solicită continuitate pentru suplinire;
Perioada: 1-19 iunie 2009
c) înregistrarea cererilor candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate netitularizabile prin suplinire;
Perioada: 1-19 iunie 2009
d) verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de mobilitate; Perioada: 22-26 iunie 2009
e) validarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură);
Perioada: 29 iunie-3 iulie 2009
f) revalidarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură) pentru candidaţii care s-au înscris în perioadele 1-12 iunie 2009/1-19 iunie 2009; depunerea şi înregistrarea dosarelor pentru detaşare la cerere prin concurs specific şi suplinire pentru candidaţii care nu s-au înscris în perioadele 1-12 iunie 2009/1-19 iunie 2009;
Perioada: 24-25 august 2009
g) organizarea la nivel judeţean a concursului pentru suplinire;
Termen: 28 august 2009
h) afişarea rezultatelor;
Termen: 31 august 2009
i) depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;
Perioada: 31 august – 1 septembrie 2009
j) afişarea rezultatelor definitive.
Termen: 2 septembrie 2009
Etapa a III-a de repartizare - repartizarea, în şedinţă publică, la nivel judeţean, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota/media 5,00 (cinci) şi solicită suplinire:
k) actualizarea şi afişarea listei cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile;
Termen: 18 august 2009
l) soluţionarea cererilor de continuitate prin suplinire şi repartizarea în şedinţă publică a suplinitorilor calificaţi, conform prevederilor art. 82-83 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
Perioada: 19 - 21 august 2009
m) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;
Termen: 1 septembrie 2009
n) depunerea şi înregistrarea dosarelor pentru cumul/plata cu ora, ale candidaţilor prevăzuţi la art. 81 alin. (11) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi ale suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;
Perioada: 24-25 august 2009
o) organizarea testării suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;
Perioada: 27-28 august 2009
p) afişarea rezultatelor; Termen: 31 august 2009
q) depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;
Perioada: 31 august – 1 septembrie 2009
r) afişarea rezultatelor definitive. Termen: 2 septembrie 2009
Etapa a IV-a de repartizare - repartizarea, în şedinţă publică la nivel judeţean, a candidaţilor prevăzuţi la art. 81 alin. (11) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, a suplinitorilor cu studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci) la concurs şi acordarea orelor în regim de plata cu ora/cumul cadrelor didactice titulare, asociate şi pensionate
s) şedinţă publică pentru:
- corecturi;
- repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi în etapele anterioare, a candidaţilor prevăzuţi la art. 81 alin. (11) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi a suplinitorilor calificaţi admişi la concursul din data de 28 august 2009.
Perioada: 3-4 septembrie 2009
t) acordarea orelor rămase neocupate în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic titular şi cadrelor didactice asociate/pensionate.
Perioada: 7-8 septembrie 2009
u) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 11 septembrie 2009
Etapa a V-a de repartizare – repartizarea, în şedinţă publică la nivel judeţean,a suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la testarea din perioada 27 – 28 august 2009
v) repartizarea în şedinţă publică suplinitorilor fără studii corespunzătoare pe posturile didactice/ catedrele rămase vacante/rezervate.
Perioada: 9-10 septembrie 2009
x) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 11 septembrie 2009
III. Transmiterea la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a situaţiei statistice globale privind repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
Termen: 25 septembri