vineri, 24 octombrie 2008

CONCURS DIRECTORI SCOLI LICEE ARGESDATELE NE-AU FOST FURNIZATE PRIN AMABILITATEA DLUI PROF.Vladau ROMU,inspector management al ISJ Arges.

CONCURSDIRECTORI / DIRECTORI ADJUNCTI
Perioada de inscriere:
17 octombrie – 07 noiembrie 2008
Perioada de desfasurare:
17 noiembrie – 28 noiembrie 2008
Nota: Cererea tip de inscriere la concurs si declaratia privind activitatile de
politie politica se iau de la secretariat.T E M A T I C A PENTRU CONCURSUL DE OCUPAREA POSTURILOR
DE DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT
NOIEMBRIE 2008

1) Legislatia specifica invatamantului preuniversitar;
2) Atributii generale si specifice ale directorului unitatii de invatamant
preuniversitar, prevazute in fisa postului;
3) Legislatia muncii;
4) Cadrul general al activitatilor financiar-contabile, al activitatilor de achizitie,
gestiune si audit;
5) Legislatia privind normele de protectia muncii, igiena si sanatate publica, normele PSI;
6) Management educational
􀂷 Reforma in invatamantul romanesc;
􀂷 Comunicarea manageriala;
􀂷 Functii si domenii functionale, roluri si calitati manageriale;
􀂷 Administratie si management;
􀂷 Procesul decizional;
􀂷 Echipa in organizatie;
􀂷 Managementul conflictelor si negocierea;
􀂷 Organizatia in comunitate; institutia scolara, parteneriat si implicarea
comunitara;
􀂷 Marketing educational si analiza de nevoi;
􀂷 Managementul resurselor umane, materiale si financiare;
􀂷 Managementul de proiect; proiectul de dezvoltare institutionala a unitatii scolare
7) Probleme de deontologie profesionala, etica si moralitate.

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE
DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT
IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DIN JUDETUL ARGES
BIBLIOGRAFIE:

I. Legislatie
1. Legea 84/1995 – Legea Invatamantului, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare.
2. Legea 128/1997 – privind Statutul Personalului Didactic, cu modificarile si
completarile ulterioare.
3. Regulamentul de Organizare si functionare a unitatilor de Invatamant
Preuniversitar (aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005).
4. Regulamentul privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de
evidenta scolara in invatamantul preuniversitar (aprobat prin O.M.Ed.C. nr.
3502/2005).
5. Metodologia de organizare si desfasurare a Tezelor cu subiect unic la clasele a VII-a si a VIII –a in anul scolar 2008 – 2009 (aprobata prin O.M.E.C.T. nr. 5164/2008).
6. Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si
profesional de stat pentru anul scolar 2009 – 2010 (aprobata prin O.M.E.C.T. nr.
5166/29.08.2008).
7. Metodologia de organizare si desfasurare a Examenului de bacalaureat - 2009
(aprobata prin O.M.E.C.T. nr. 5168/29.08.2008).
8. Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul
preuniversitar (aprobata prin O.M.Ed.C. nr. 2573/2007).
9. Metodologia formarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar
(aprobata prin O.M.E.N. nr. 3770/1998), cu modificarile ulterioare;
10. Regulamentul de organizare si desfasurare a inspectiei scolare (RODIS).
Metodologia de organizare si desfasurare a inspectiei scolare (MARODIS); (aprobate
prin O.M.E.N. nr. 4682/1998).
11. O.U.G 75/2005 privind asigurarea calitatii in educatie, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Legea nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant.
13. Strategia M.E.C.T. cu privire la reducerea fenomenului de violenta in unitatile deinvatamant preuniversitar (aprobata prin O.M.E.C.T nr. 1409/2007).
14. Norme de protectia muncii, igiena si sanatate publica, apararea impotriva
incendiilor (Legea nr. 83/1995, Legea nr. 98/1994, modificata si completata, O.G. nr.
60/1997, Ordinul MMPS nr. 388/1996 privind normele de aplicare a Legii nr. 90/1996).
15. Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.
16. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
17. Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata si modificata(prin Legea nr. 143/1997).
18. Contractul colectiv de munca unic la nivel de ramura – invatamant pentru anul 2007–2008.
19. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
20. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata.
21. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii, modificata si republicata.
22. Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Nationale, modificata (prin H.G. nr. 1384/2004).
23. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor,
modificata.
24. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificatasi completata.
25. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor
de director si director adjunct al unitatilor de invatamant preuniversitar (aprobata
prin O.M.Ed.C. nr. 3142/2006)
II. Management educational
1. Institutul de Stiinte ale Educatiei – Manual de management educational pentru
directorii de unitati scolare, Editura ProGnosis, 2000.
2. Institutul de Stiinte ale Educatiei – Managementul educational pentru institutiile deinvatamant, (S. Iosifescu), Bucuresti, 2001.
3. Zaharia D., Iorga Gh.,Sibisteanu L., Ghidul practic al directorului unitatii de
invatamant preuniversitar, Editura Paralela 45, 2005.
4. M.Ed.C., C.N.F.I.P., Finantarea si administrarea descentralizata a invatamantului,
Editura Ceres, Bucuresti, 2004.
5. Asigurarea calitatii – Ghid pentru unitatile scolare, www.edu.ro.
6. M.Ed.C. – Managementul proiectului, Bucuresti, 2001.

CONDITII DE INSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR/ DIRECTOR ADJUNCT IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT
Conform Legii 84/ 1995, Legea 128/ 1997 si O.M.Ed.C. nr. 3142 din 25.01.2006
modificat si completat prin O.M.Ed.C. nr. 5617/ 14.11.2006, la concursul pentru ocuparea functiei de director/ director adjunct in invatamantul preuniversitar, pot participa cadre didactice
care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:
a)Studii-La unitatile de invatamant avand in structura numai grupe de invatamant prescolar,
pot candida absolventi cu diploma a liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente,
ori absolvirea cu diploma de licenta sau de absolvire, urmata de un curs in domeniul
psihopedagogic si metodic specific;
- La unitatile invatamant avand in structura clasele I- VIII, V- VIII, V- X, I- X si
pentru scolile de arte si meserii pot candida absolventi cu examen de licenta al unui
institut de invatamant superior de scurta durata sau echivalent;
- La unitatile invatamant avand in structura clasele I- XII/XIII, V- XII/XIII, IXXII/
XIII sau clase de invatamant postliceal , pot candida absolventi cu examen de
licenta al unui institut de invatamant superior de lunga durata sau echivalent;
- La unitatile de invatamant din filiera tehnologica, se recomanda ca unul din
directori sa fie de specialitate iar pentru filiera vocationala si invatamant special ,
unul din directori sa aiba specialitatea profilului unitatii scolare;
- Pentru unitatile de invatamant in a caror structura sunt incluse si clase ale
invatamantului primar sau grupe de invatamant prescolar, pot candida pe al doilea post
de director adjunct, institutori/ institutoare , educator/ educatoare , invatator/
invatatoare, dupa caz ;
- Pentru unitatile de invatamant preuniversitar militar sau teologic este necesar
avizul ministerului de resort sau a binecuvantarii din partea cultului;
b)Competente si calitati morale
Sunt titulare in invatamantul preuniversitar, au cel putin gradul didactic II si o
vechime la catedra de cel putin 5 ani;
c) Dovedesc calitati profesionale , manageriale si morale reflectate prin calificativul”bine” sau ”foarte bine” in ultimii 3 ani si nu au fost sanctionate in anul curent;
d) Nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni sau nu au fost lipsite de
dreptul de a ocupa un post didactic prin hotarare judecatoreasca definitiva de
condamnare penala;

e) Sunt apte din punct de vedere medical pentru indeplinirea functiei;
f) La data sustinerii concursului , au varsta cu cel putin 4 ani mai mica decat varsta standard de pensionare.
LISTA DOCUMENTELOR NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL
PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT DIN
UNITATILE DE ANVATAMANT PREUNIVERSITAR
- NOV. 2008-
Extras din Anexa la OMEdC nr. 3142 / 25.01.2006
Art. 10 Dosarul de inscriere la concurs, verificat si avizat, in ce priveste indeplinirea
conditiilor de participare la concurs, de catre consilierul juridic al inspectoratului scolar, se depune
la inspectorul scolar pentru managementul resurselor umane si trebuie sa contina:
1. cerere de inscriere, in care se mentioneaza si limba moderna pentru care opteaza;
2. curriculum vitae (redactat dupa modelul comun european, in conformitate cu H.G. 1021/2004)(anexa 1);
3. copii, certificate “conform cu originalul” de catre conducerea unitatii de invatamant de la care
provine candidatul, ale:
a) certificatului de nastere si, daca este cazul, certificatul de casatorie;
b) actului de titularizare in unitatea de invatamant in care functioneaza;
c) adeverintelor/certificatelor/diplomelor de acordare a gradelor didactice/a titlului stiintific dedoctor;
d) carnetului de munca sau documentul echivalent eliberat de unitatea de invatamant, inconformitate cu art.34, alin.5 din Codul Muncii ( Legea nr.53/2003), completat la zi;
e) hotararilor judecatoresti pentru persoanele care si-au schimbat numele din diferite motive;
f) altor documente doveditoare, avizate “conform cu originalul” de conducerea ultimei unitati de
invatamant in care a functionat, care sa sustina declaratiile din C.V.
4. copii legalizate ale actelor de studii (diploma de bacalaureat, diploma de licenta sau echivalenta,
foi matricole etc.); legalizarea acestora se face la biroul notarului public;
5. adeverinta de vechime la catedra, in specialitate (in original);
6. adeverinta cu punctajul si calificativele pentru ultimii 3 ani (in original);
7. adeverinta medicala (in original) eliberata de un cabinet de medicina muncii, in conformitate cu
prevederile art.4 din Legea 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. proiect de dezvoltare institutionala pentru unitatea de invatamant pentru care candideaza, in plicsigilat;
9. cazier judiciar (in original);
10. declaratie pe propria raspundere, sau adeverinta in original, care sa ateste ca nu a desfasuratactivitati de politie politica;
11. opisul dosarului, in doua exemplare; un exemplar se restituie cu semnatura persoanei care a
inregistrat inscrierea. Dosarul se numeroteaza pe fiecare fila, iar numarul total de file se consemneaza in opis.
Art. 11 Dosarul este inregistrat numai daca sunt respectate in totalitate conditiile
prevazute la art. 10. In caz contrar, dosarul se respinge. Dupa inregistrare nu se mai admite completarea cu documente a dosarului de concurs.

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA
􀀭 Repere de elaborare –


dezvoltare institutionala a fost conceput, avand la baza:
Strategia Dezvoltarii Invatamantului Preuniversitar in perioada 2005-2008
Programul de Guvernare 2005-2008
Imbunatatirea parteneriatului dintre scoala si comunitate, modulul III, Proiectul pentru
Invatamantul Rural
Management educational pentru institutiile de invatamant
Buletine informative ale Proiectului de reforma a invatamantului
preuniversitar-Iosifescu, S. (2000)
Elementele de baza ale unui proiect de dezvoltare institutionala sunt:
1. PREZENTAREA UNITATII DE INVATAMANT:
􀂷 Unitatea scolara:
􀂷 Adresa unitatii:
􀂷 Localizarea geografica scolii
Trasaturi caracteristice:
Populatia scolara:
Numar de elevi, specificati daca numarul acestora este in crestere sau in
descrestere
Numar de clase
Mediul de provenienta (rural, urban)
Personalul scolii:
Didactic
Titular
Suplinitor
Nedidactic
Auxiliar
Calitatea personalului didactic:
Calificat
Necalificat
Cu performante in activitatea didactica
Absolventi de cursuri de formare/perfectionare
Continuarea studiilor
Indicatori de evaluare a performantei scolare-cantitativ si calitativ
Rezultate scolare: ponderea elevilor cu rezultate slabe, bune si foarte bune;
Procent de promovabilitate la examenele nationale;
Ponderea elevilor cu rezultate la concursuri si olimpiade scolare;
􀂷 Procentul elevilor care trec la niveluri superioare de invatamant;Comportament social;
Disciplina;
Absenteism;
Rata abandonului scolar;
Probleme comportamentale;
Incalcari ale legii;
Activitati sociale si culturale;
Satisfacerea cerintelor parintilor;
Numarul de cereri de transfer;
Posturi ocupate sau nu;
Rata miscarii personalului didactic, etc
Resurse materiale ale unitatii scolare:
Numarul salilor de clasa;
Numarul laboratoarelor si cabinetelor;
Numarul cabinetelor de informatica;
Conectare la Internet;
Biblioteca scolara-numar de volume de carte;
Ateliere pentru instruirea practica-grad de dotare;
Cabinet medical;
Spatii sanitare;
Starea cladirilor, numar corpuri
Cladiri reabilitate
Nivel de dotare cu resurse educationale, etc.
Calitatea managementului scolar: prioritate a strategiilor si politicilor de
dezvoltare institutionala la nivelul sistemului si al unitatii de invatamant:
Impactul activitatii lor asupra altor grupuri, comunitati locale,
ONG-uri, firme particulare, etc;
Lucrul in echipa la nivelul managementului;
Colaborarea cu alti manageri din exteriorul unitatii scolare;
Dezvoltarea competentelor profesionale si asumarea deciziilor din ce in ce
mai complexe.
Obs. Prezentarea scolii nu va depasi trei pagini, aceasta trebuie sa reprezinte
imaginea scolii si a comunitatii in care aceasta functioneaza.
2. MISIUNEA ORGANIZATIEI SCOLARE
Misiunea reprezinta o succesiune de enunturi, afirmatii, exprimate in maxim
200 de cuvinte (maxim o pagina). Aceasta reprezinta ratiunea de a fi, motivul
pentru care exista organizatia scolara.Misiunea unitatii scolare este cunoscuta si asumata de catre toate grupurile de
interes reprezentate in scoala: parinti, elevi, profesori, autoritati locale, agenti
economici, alti reprezentanti ai comunitatii.
Misiunea scolii va fi afisata la vedere, trebuie cunoscuta si asumata de scoala
si de comunitate.
Din misiune deriva alte elemente ale proiectului de dezvoltare institutionala:
scopuri, optiuni strategice, pasi concreti care trebuie parcursi pentru atingerea
scopurilor.
In modul de formulare al misiunii trebuie avut grija ca elevii, parintii, alti
membri ai comunitatii sa inteleaga despre ce este vorba. Misiunea se va referi la
rezultatele educatiei pentru elevi si comunitate.
Misiunea deriva din nevoile de educatie, identificate la nivelul societatii si al
comunitatii vizand urmatoarele aspecte:
Dezvoltarea individuala a elevului;
Crearea unui climat de munca si invatare stimulativ;
Garantarea pregatirii specializate la liceu si scoala profesionala-unde
este cazul-si a posibilitatilor de aprofundare a pregatirii prin scoala
postliceala-unde este cazul;
Exemple de formulari specifice:
„Scoala, ca si comunitate, cauta sa satisfaca nevoia fiecarui elev de a se simti
competent, legat de altii si autonom”,
„Scoala asigura fiecarui elev conditiile pentru cea mai buna, completa si utila
dezvoltare, in parteneriat si cooperare cu actorii sociali, promovand toleranta si
intelegerea intre copiii de origine socio-culturala si lingvistica diferita”.
„Misiunea scolii este de a fi deschisa pentru toti cetatenii, spre a le oferi sanse
egale de dezvoltare personala si profesionala”.
„Scoala satisface nevoile fiecarui elev de a se simti competent in a detine si
utiliza informatia, deschis spre schimbare si spre a invatarea si respectarea
valorilor unei societati democratice”.
Obs. Misiunea scolii nu face referire la: asigurarea bazei materiale, calificarea
cadrelor didactice, consolidari si reparatii. Acestea sunt numai mijloace pentru
atingerea misiunii, nefacand parte din ea.
3. ECHIPA DE PROIECT
Proiectul de dezvoltare institutionala,
-expresie a unei analize, unei gandiri si decizii colective-expresie a unui efort de echipa aflata intr-un permanent proces de inovare
Componenta echipei:
Managerul unitatii scolare-conducatorul echipei
Membrii echipei-cu roluri specifice activitatii si in functie de inclinatii (pot
fi cadre didactice, personalitati ale comunitatii care sa poata sprijini
realizarea si finalizarea proiectului, parinti).
4. SCOPURILE/TINTELE STRATEGICE
Acestea reprezinta domeniile pe care comunitatea locala le considera
prioritare
Deriva din misiune si reprezinta intentiile majore care vor fi realizate prin
proiectul unitatii scolare si prin care va fi indeplinita misiunea asumata.
Tintele/scopurile se fixeaza pe o perioada de 3-5 ani, perioada ce reprezinta
orizontul de timp pentru un astfel de proiect. Ele vor fi transformate in programe
si activitati concrete. Aceste elemente, tintele, este nevoie sa fie clar formulate,
realiste pentru a putea fi intelese de grupurile de interes (elevi, cadre didactice,
parinti, comunitate) si sa poata raspunde intereselor si asteptarilor acestora.
Asadar, un prim pas la acest capitol va fi enuntarea tintelor strategice.
Urmatoarea etapa este expunerea motivelor si argumentelor pentru
alegerea tintelor respective.
Exemple de scopuri/tinte strategice:
„Reconsiderarea managementului la nivelul scolii si al clasei”;
„Formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor active, de grup”;
„Insertia profesionala a absolventilor”;
„Crearea unui climat d siguranta fizica si spirituala pentru elevii scolii”;
„Formarea continua a adultilor”;
„Dezvoltarea parteneriatelor”, etc.
5. MOTIVAREA STABILIRII ACESTOR TINTE STRATEGICE
PRIN SITUATIA EXISTENTA, DESCRISA, UTILIZAND DIFERITE
METODE DE DIAGNOZA SI DE ANALIZA DE NEVOI

Daca ne facem o strategie asupra valorilor pe care vrem sa le promovam si a
ceea ce asteptam de la scoala, ceea ce dorim sa devina scoala sau ceea ce trebuie
sa devina scoala, inainte de a trece la proiectarea schimbarii, trebuie sa stim exact
ceea ce este, adica sa facem diagnoza situatiei existente.
Cele mai utilizate metode de diagnoza (dintre care dumneavoastra veti alege
una singura) sunt:􀂷 analiza informatiilor de tip cantitativ, se refera la unitatea scolara si la
comunitate. In cadrul acestei metode ne sunt utile date referitoare la:
􀀭 numarul elevilor din scoala,
􀀭 varsta elevilor
􀀭 rata abandonului scolar
􀀭 procentul elevilor care trec la niveluri de invatamant superior
􀀭 nivelul de dotare
􀀭 incadrare deficitara sau nu
􀀭 rata miscarii de personal
Aceasta analiza orienteaza elaborarea strategiei, proiectelor si a
planurilor de dezvoltare pe baza problemelor identificate: numar mic de elevi,
rata mare a abandonului scolar, dotare materiala precara, incadrare defectuoasa
cu personal didactic.
􀂷 Analiza informatiilor de tip calitativ, completeaza pe cea anterioara,
deservind aceleasi scopuri. Cuprinde date despre:
􀀭 ambianta din scoala
􀀭 relatii dintre categoriile de personal: director- profesori, profesor-secretar,
profesor-parinti, profesor-elev, etc
􀀭 mediul social de provenienta al elevilor, nivelul de educatie a parintilor,
ocupatiile parintilor, ambianta in familie, interesul parintilor fata de educatie
􀀭 calitatea personalului didactic: experienta, calificare, grade didactice,
perfectionari
􀀭 modul de comunicare, cum circula informatia la nivelul scolii
􀀭 managementul scolii, calificarea directorilor, instrumente manageriale
folosite, etc
Aceasta analiza orienteaza elaborarea strategiei, proiectelor si a
planurilor de dezvoltare pe baza problemelor identificate: atmosfera inadecvata,
conflicte existente, neimplicarea parintilor in educatie, venituri reduse ale
parintilor, circulatia defectuoasa a informatiei, lipsa de pregatire a cadrelor
didactice, management defectuos.
􀂷 Analiza complexa a comunitatii, presupune:
􀀭 identificarea componentelor comunitare si evolutia lor in timp: densitatea
populatiei: daca populatia se afla in crestere sau in descrestere, probleme
sociale: somaj, stare sociala, stare de sanatate, situatie economica: ocupatiile
locuitorilor, viata economica in plina dezvoltare sau in declin
􀀭 relatia dintre scoala si comunitate: daca si in ce masura scoala deserveste
nevoile comunitatii, ce resurse educationale pot fi identificate in comunitate,
daca exista conflicte intre scoala si comunitate si care este motivatia
􀀭 implicarea scolii in strategia comunitara: identificareaAceasta analiza orienteaza elaborarea strategiei, proiectelor si a planurilor
de dezvoltare pe baza problemelor identificate: populatie in
crestere/descrestere, bogatie/saracie, resurse disponibile, existenta sau nu a
conflictelor.
􀂷 Analiza PEST(E), analiza contextului politic, economic, social,
tehnologic si in ultimul timp s-a adaugat si contextul ecologic, presupune:
􀀭 politicul, se refera la politicile educationale existente la nivel national,
regional si local, la modul in care politicile si programele de reforma pot
influenta existenta si dezvoltarea unitatii scolare. Se analizeaza modul in care
politicile de dezvoltare la nivel national, regional sau local favorizeaza
atingerea tintelor noastre strategice, sau care sunt persoanele si institutiile cu
influenta la nivelul comunitatii si cum pot fi atrase in realizarea proiectului
nostru
􀀭 economicul, se refera la resursele existente la nivelul analizat: national,
regional sau local:daca exista expansiune sau recesiune economica, ce ramuri
economice sunt prioritare si ce pot acestea oferi educatiei
􀀭 socialul, se refera la existenta si modul in care sunt abordate, la nivel national,
regional sau local problemele sociale: nivelul somajului, al saraciei, al
delicventei
􀀭 tehnologicul, se refera la nivelul tehnologic accesibil educatiei si formarii:
existenta sau nu a retelei telefonice, televiziune prin cablu, acces la telefonia
mobila, acces la internet, cate familii au calculatoare personale.
􀀭 Ecologicul, se refera la modul in care proiectele noastre pot afecta mediul:
modul in care activitatea din scoala afecteaza mediul prin gunoiul si deseurile
produse in urma activitatii de microproductie.
Aceasta analiza orienteaza elaborarea strategiei, proiectelor si a planurilor
de dezvoltare pe baza problemelor identificate: probleme politice:
compatibilitate intre proiectul de dezvoltare institutionala si politica nationala de
dezvoltare, probleme economice: saracia comunitatii, populatie angajata
predominant intr-o singura ramura, probleme sociale: nivel ridicat al somajului,
probleme tehnologice: acces redus al populatiei la Internet
􀂷 Analiza SWOT (puncte tari, slabe, oportunitati si amenintari), este cea
mai utilizata analiza, metoda de diagnoza.
Punctele tari si slabe se refera la mediul intern asupra caruia putem interveni:
􀀭 elevi: aceste puncte, tari si slabe se refera la mediul de provenienta, atitudini,
comportamente, abilitati ale elevilor
􀀭 cadre didactice: punctele se refera la structura, nivel de calificare, aptitudini,
atitudini
􀀭 scoala, se refera la scoala in ansamblu, adica: dotare, resurse umane, resurse
comunitare.deranjeaza realizarea obiectivelor propuse.
􀀭 elevi: se refera la ceea ce scoala si comunitatea ofera acestor elevi, factori
asupra carora elevii nu au control si noi trebuie sa-i avem in vedere-distanta
pana la scoala, nivel de educatie, resurse economice ale familiei, ale scolii
􀀭 cadre didactice: se va avea in vedere daca acestea fac naveta sau nu,
posibilitatile de pregatire existente in judet, participarea la proiecte
internationale sau cu finantare externa
􀀭 scoala, oportunitatile si amenintarile se refera la ceea ce comunitatea, sistemul
educational si societatea ofera sau nu scolii: resurse materiale si umane care
pot fi obtinute, nivel de educatie, potential economic al familiilor elevilor,
nivel economic al comunitatii.
Aceasta analiza orienteaza elaborarea strategiei, proiectelor si a planurilor
de dezvoltare pe baza problemelor identificate: punctele tari, trebuie folosite;
punctele slabe, trebuie inlaturate sau tratate; oportunitatile, trebuie folosite;
amenintarile, trebuie evitate.
6. OPTIUNILE STRATEGICE
reprezinta urmatoarea etapa in realizarea proiectului, fiind caile privilegiate de
actiune, alese pe baza competentelor si resurselor disponibile si pornind de la
istoria si traditia scolii.
Optiunile strategice, reprezinta utilizarea a ceea ce scoala are mai de pret.
Se vor defini principalele categorii de resurse necesare: financiare,
materiale, umane, de timp, de informatie, de expertiza, de autoritate, de
experienta.
7. TERMENELE DE REALIZARE
(inceput, etape, sfarsit), rolurile si responsabilitatile diferitelor persoane si
grupuri. Stabilirea termenelor este urmatoarea etapa. La acest nivel trebuie
definite:
􀀭 momentul in care incepe strategia
􀀭 momentul finalizarii acesteia, acesta fiind considerat in momentul in care sunt
atinse scopurile
􀀭 principalele etape in realizarea proiectului de dezvoltare institutionala
8. ANALIZAREA AVANTAJELOR OPTIUNII
pentru anumite tinte strategice si cai de actiune fata de altele, este ultima
etapa in elaborarea proiectuluiIn aceasta etapa trebuie argumentat de ce am ales tintele respective si nu
altele. De ce este preferabila strategia noastra si nu alta:
􀀭 tintele stabilite sunt absolut necesare pentru existenta si dezvoltarea unitatii
scolare
􀀭 respecta politicile si strategiile de dezvoltare nationale, regionale si locale
􀀭 este realizabila cu resursele existente si previzibile
􀀭 foloseste mai eficient resursele disponibile
􀀭 conduce la cresterea calitatii educatiei in scoala
􀀭 largeste accesul la educatie al copilului.
Obs. Toate aceste etape trebuie realizate prin negociere cu grupurile interesate si
persoanele cheie din comunitate implicate. Proiectul trebuie sa reflecte nevoile si
interesele intregii comunitati. Strategia se va analiza in cadrul Consiliului de
Administratie, in toate etapele ei, cu reprezentanti ai cadrelor didactice, ai
parintilor, ai elevilor, ai comunitatii si altor grupuri importante, precum si cu
persoane cheie din comunitate. O buna strategie se poate aplica numai dupa
obtinerea acordului comunitatii.
9. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
Planurile operationale vor fi concepute pentru fiecare activitate cuprinsa in
programele de dezvoltare din strategie. Aceste planuri vor avea urmatoarea
structura:
Nr.crt Obiective Resurse educationale Responsabilitati Termene, etape
Termene de realizare Etape delucru Indicatori deperformanta
Obs. Aceasta este structura dupa care dumneavoastra veti elabora „Proiectul
de dezvoltare institutionala”. Orice contributie personala este binevenita.