joi, 16 octombrie 2008

Sporul pentru condiţii vătămătoare sau periculoase trebuie acordat şi bibliotecarilor din învăţământul preuniversitar

Salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar este reglementată în principal de prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte acte normative care reglementează salarizarea personalului bugetar.

Potrivit art. 6 (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, funcţiile didactice auxiliare sunt: bibliotecar, documentarist, redactor.

Drepturile salariale de care beneficiază aceste categorii de personal didactic auxiliar – bibliotecar, documentarist, redactor - sunt prevăzute, în principal, în art. 48-50 Legea nr. 128/1997.
Art. 50(12) stabileşte foarte clar că personalul didactic beneficiază de premii şi de alte drepturi băneşti prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă.
Unul dintre aceste drepturi băneşti este cel la care se referă art. 51(3) din Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor republicată-cu modificările şi completările ulterioare: SPORUL PENTRU CONDIŢII VĂTĂMĂTOARE SAU PERICULOASE ÎN CUANTUM DE PÂNĂ LA 15% DIN SALARIUL DE BAZĂ.


Astfel, art. 51(3) stabileşte că personalul din biblioteci care lucrează în depozite de carte, colecţii care includ bunuri ce fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, laboratoare de restaurare şi conservare a cărţii sau cei care asigură servicii de împrumut la domiciliu ori în spitale, aziluri de bătrâni şi în orfelinate beneficiază, pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, de un spor de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta.
Conform art. 1 din Legea nr. 334/2002, în înţelesul prezentei legi, se consideră:
……………………………………………………………………………………
f) bibliotecă şcolară - biblioteca organizată în cadrul unei instituţii de învăţământ preuniversitar, care se află cu precădere în serviciul elevilor şi al cadrelor didactice din instituţia respectivă şi care, în limitele prevăzute de lege şi de regulamentul de organizare, poate funcţiona şi ca bibliotecă publică.
De asemenenea, art. 44(3) precizează că personalul de specialitate din reţeaua de biblioteci a Ministerului Educaţiei şi Cercetării are statut de personal didactic auxiliar.

Ţinând cont de cele arătate, aprecierile MEdCT, cele ale unor inspectorate şcolare, precum şi cele ale unor unităţi de învăţământ, potrivit cărora Legea nr. 334/2002 nu este aplicabilă în învăţământ sunt total eronate.

Un argument în plus, pe lângă o serie de hotărâri judecătoreşti irevocabile pronunţate în favoarea acordării acestui spor bibliotecarilor din învăţământ, este şi ANEXA Nr. 2b) a Legii nr. 334/2002, anexă care stabileşte normele privind încadrarea cu personal de specialitate a bibliotecilor şcolare.


Este de domeniul evidenţei că, din moment ce Legea nr. 334/2002 vorbeşte despre încadrarea şi normarea bibliotecarilor din bibliotecile şcolare, aceasta este aplicabilă şi la acest nivel.

De altfel, apreciem că, în condiţiile în care Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic este lege specială în raport cu celelalte reglementări privind salarizarea personalului bugetar (de exemplu), Legea nr. 334/2002 devine, la rândul său, LEGE SPECIALĂ ÎN RAPORT CU Legea nr. 128/1997, deoarece conţine dispoziţii specifice numai personalului din cadrul bibliotecilor, inclusiv cele şcolare.


Legea nr. 334/2002 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare
ANEXA Nr. 2b): NORME privind încadrarea cu personal de specialitate a bibliotecilor şcolare.
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
Pentru optimizarea funcţionalităţii bibliotecilor şcolare şi, implicit, sporirea eficienţei procesului de învăţământ din şcoală, normarea posturilor de bibliotecari şcolari se face astfel:
Pentru bibliotecile din învăţământul primar şi gimnazial:
-1 post normă întreagă la minimum 600 de elevi sau la 700 elevi şi cadre didactice şi minimum 8000 volume;
- 1/2 normă ia minimum 300 de elevi şi minimum 4000 volume;
- plata cu ora (minimum 10 ore pe săptămână) - până la 300 elevi, sub 4000 volume.
Pentru şcolile din mediul rural în care nu există bibliotecă publică, se poate înfiinţa o bibliotecă în fiecare şcoală, cu încadrarea cu minimum !4 din normă, plata cu ora (minimum 10 ore pe săptămână) sau 1 post de bibliotecar, normă întreagă, la 3 - 4 şcoli, pentru situaţii deosebite (şcoli izolate).
În fiecare şcoală coordonatoare din mediul rural poate funcţiona o bibliotecă şcolară cu normă întreagă.
În mediul rural, în şcoli cu efectiv sub 300 elevi, dar cu bibliotecă cu dublă funcţie - şcolară şi publică - poate fi un post de cel puţin [A normă.
Fiecare liceu poate avea un bibliotecar cu normă întreagă, indiferent de numărul de elevi şi de volume.
Pentru bibliotecile cu peste 20,000 volume şi efectivul şcolii de peste 1.500 elevi, pot fi 2 posturi de bibliotecar cu normă întreagă sau al doilea post cu Vi normă, numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Pentru bibliotecile care deţin cărţi de patrimoniu, colecţii speciale sau muzee şcolare, se poate înfiinţa un al doilea post de bibliotecar, respectiv de muzeograf, numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
La centrele de plasament si în scoli speciale, posturile de bibliotecar se vor norma astfel:
- un post cu 1/2 normă până la 300 copii/elevi.
-1 post cu norma întreagă de la 301 copii/elevi;
Pentru bibliotecile din cadrul caselor corpului didactic:
-1 post normă întreagă, indiferent de numărul de volume sau cititori;
- pentru bibliotecile în care este depăşit numărul de 10.000 volume şi de 300 cititori se poate înfiinţa un al doilea post (cu normă întreagă, Vi normă sau Vi normă, în funcţie de proporţia în care sunt depăşite cifrele menţionate), cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Sursa:http://sinvlex.blogspot.com/