vineri, 3 octombrie 2008

Model orientativ pentru proiectul de buget al unei unitati din invatamant

Potrivit Normelor metodologice privind finanţarea învăţământului preuniversitar de stat, aprobate prin H.G. nr. 538/2001:
Art. 5 - Fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat are obligaţia să îşi desfăşoare activitatea pe baza bugetului propriu, aprobat în condiţiile legii privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea dispoziţiilor legale privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice.

Art. 9 (3) - Bugetul se întocmeşte în faza de elaborare a proiectului bugetului local, respectiv a bugetului de stat, se definitivează după intrarea în vigoare a legii bugetului de stat şi se aprobă o dată cu aprobarea bugetelor locale. Pe parcursul execuţiei bugetare, în situaţia în care au loc rectificări bugetare, se urmează aceleaşi etape.

PROIECTUL DE BUGET AL UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
MODEL ORIENTATIV


Modelul are la bază prevederile: Legii nr. 128/1997, cele ale Legii nr. 84/1995, Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel naţional, Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură – Învăţământ, H.G. nr. 538/2001 privind metodologia finanţării învăţământul preuniversitar de stat.

· plata salariului conform prevederilor art.49 – 51 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de: gradul didactic; indemnizaţia pentru mediul rural sau localităţi izolate; indemnizaţia de 15% pentru învăţământ special; sporul de vechime; gradaţia de merit; salariul de merit; sporul de 15% pentru titlul ştiinţific de doctor; sporul de stabilitate de 15%; sporul de suprasolicitare neuropsihică; indemnizaţia de conducere, indemnizaţia de 10% pentru personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte; pentru învăţători, institutori şi educatoare; sporul de 10%-25% pentru practica pedagogică; prima de instalare, în cuantumul prevăzut de art.23 din Hotărârea Guvernului nr.281/1993 (respectiv un salariu de bază corespunzător funcţiei, gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrată persoana în cauză); plata cu ora şi cumul;
· premiul anual, conform HG nr.829/1994 – art.37 lit.a) din C.C.M.U.N.R.Î.;
· premiul lunar din suma de 2% din fondul de salarii – art.37 lit.b) din C.C.M.U.N.R.Î.;
· premiile aferente Diplomei Gh.Lazăr, clasele I, a II-a şi a III-a şi Diplomei de excelenţă – art.113 lit.b) şi c) din Legea nr. 128/1997;
· spor de 100% din salariul de bază pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în zilele de sâmbătă şi duminică – art.28 alin.(3) din C.C.M.U.N.R.Î.;
· spor de 100% din salariul de bază pentru orele suplimentare, pentru personalul didactic auxiliar, nedidactic, dar şi didactic de predare şi instruire practică ce desfăşoară alte activităţi decât cele ce fac parte din norma didactică – art.36 alin.(1) lit.h) raportat la art.20 şi art.21 din C.C.M.U.N.R.Î.;
· spor de 7%, 10% şi 15% - după caz – din salariul de bază pentru predare simultană – art.36 alin.(1) lit.b) din C.C.M.U.N.R.Î.;
· spor de 10-30% la salariul de bază pentru personalul muncitor care lucreaza în condiţii deosebite şi speciale – art.36 alin.(1) lit.d) din C.C.M.U.N.R.Î.;
· spor de 25% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii – art.36 alin.(1) lit.e) din C.C.M.U.N.R.Î.;
· spor de 30% din salariul de bază al funcţiei pentru personalul care desfăşoară activităţi în condiţii de risc sau toxice ori în zone intens poluate – art. 36 alin.(1) lit.f) din C.C.M.U.N.R.Î.;
· spor de 20% din salariul de bază pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic care lucrează, potrivit contractului individual de muncă, în mediul rural numai în zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate – art.36 alin.(1) lit.j) din C.C.M.U.N.R.Î.;
· spor de până la 15% din salariul de bază pentru condiţii grele de muncă, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective b- art.36 alin.(4) din C.C.M.U.N.R.Î.;
· decontarea cheltuielilor de navetă pentru personalul didactic (atât personalul didactic de predare şi instruire practică – cadre didactice titulare sau suplinitori, textul nu face distincţie, cât şi personalul didactic auxiliar) INDIFERENT DACA NAVETA SE EFECTUEAZĂ IN MEDIUL RURAL SAU URBAN– art. 104 alin.(3) din Legea nr. 128/1997 (astfel cum a fost modificat prin Legea nr.223/2005 şi Legea nr. 108/2007); eventuale sume necesare decontării navetei şi pentru celelalte categorii de personal din unitate – art.53 alin.(1) din C.C.M.U.N.R.Î.;
· spor de 15% pentru personalul care desfăşoară activităţi în colective de elevi bolnavi (sanatorii, preventorii etc.) – art.36 alin (5) lit.c) din C.C.M.U.N.R.Î.;
· un salariu mediu pe unitatea şcolară plătit de unitatea şcolară mamei pentru naşterea fiecărui copil – respectiv soţului, dacă mama nu este salariată– art. 51 lit c) din C.C.M.U.N.N. şi art. 36 alin.(5) lit.f) din C.C.M.U.N.R.Î.;
· indemnizaţie de cel puţin un două salarii de bază pentru salariaţii care se pensionează la vârsta standard – art. 50 din C.C.M.U.N.N., art.37 lit.c) din C.C.M.U.N.R.Î.;
· indemnizaţia de concediu (calculată ca medie zilnică a drepturilor salariale – indemnizaţii şi sporuri cu caracter permanent – din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu – art.145 din Codul Muncii) , plătită cu cel puţin 10 zile înainte de plecarea în concediul de odihnă – art.29 alin.(4) din C.C.M.U.N.R.Î.;
· ajutorul financiar în cuantum de 100 euro echivalent în lei pentru cadrele didactice calificate, în vederea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic – Legea nr.315/2006 (sumele se asigură de la bugetul de stat prin bugetul M.E.C.T. );
· asigurarea cadrului organizatoric pentru instruirea , testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor cu privire la normele de protecţie a muncii – art.40 alin.(3) din C.C.M.U.N.R.Î.;
· obţinerea avizului inspectoratului teritorial de muncă prin care se dovedeşte încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi lista cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă – art.42 alin. (3) din C.C.M.U.N.R.Î.;
· achiziţionarea de echipamente şi materiale de protecţie – art.43 din C.C.M.U.N.R.Î.;
· menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă – art.46 alin.(1) din C.C.M.U.N.R.Î.;
· sumele necesare efectuării efectuarea analizelor medicale şi examenului medical la angajare şi periodic pentru toate categoriile de salariaţi, prin serviciile/cabinetele de medicină a muncii – art.47 alin. (1) din C.C.M.U.N.R.Î.;
· acordarea tichetelor de masă, potrivit legii – art.49 din C.C.M.U.N.R.Î.;
· acordarea celor 6 călătorii /an dus-întors pe mijloacele de transport feroviare, pe linii interne, cu reducere de 50% - art. 107 alin.(4) din Legea nr.128/1997 + art.52 din C.C.M.U.N.R.Î.;
· cheltuieli ocazionate de participarea salariaţilor la cursurile şi stagiile de formare iniţiate de angajator ori necesare completării finanţării formării profesionale a salariaţilor, pentru formele de pregătire profesională solicitate de aceştia, pentru care angajatorul suportă o parte din cost – art.83 din C.C.M.U.N.R.Î.;contribuţiile pentru constituirea fondurilor destinate activităţilor în domeniul negocierii şi aplicării contractelor colective de muncă încheiate
· contribuţiile pentru constituirea fondurilor destinate activităţilor în domeniul negocierii şi aplicării contractelor colective de muncă încheiate la toate nivelurile, luând ca bază suma de 1leu RON/salariat/an – art.108 alin.(1), (2) din C.C.M.U.N.R.Î.;
· sumele prevăzute la art.167 alin. (6) din Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru consolidări, investiţii, reparaţii capitale, obţinerea avizului sanitar de funcţionare , pentru organizarea evaluărilor, simulărilor şi examenelor naţionale, pentru bursele elevilor etc.;
· aplicarea indexării (şi a eventualelor majorări) salariale din anii 2008-2009;
· plata eventualelor diferenţelor salariale/diferite hotărâri judecătoreşti sau a sumelor reprezentând contravaloarea muncii prestate în plus, peste norma didactică, în ultimii trei ani, de către învăţători/institutori/educatoare cu peste 25 de ani vechime şi gradul didactic I, actualizate cu indicele de inflaţie, stabilite prin hotărârile judecătoreşti obţinute de Sindicat;
· sumele necesare punerii în aplicare a art. 45(1) din Legea nr. 128/1997 plata celor două ore prestate în plus de către învăţători/institutori/educatoare cu peste 25 de ani vechime şi gradul didactic I.
· tichete –cadou şi tichete de creşă , conform Legii nr. 193/2006

Sursa:Publicat de Emilian Avrămescu
http://sinvlex.blogspot.com/