joi, 2 octombrie 2008

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Cei care doresc textul intregal sunt rugati sa ne trimita un e-mail.

PROPUNERE
Secţiunea I. Dispoziţii generale

Art. 1. (1) Centrele de documentare şi informare (CDI) se înfiinţează de către directorul Casei Corpului Didactic, la propunerea directorului unităţii de învăţământ, cu avizul inspectorului şcolar general;
(2) Centrele de documentare şi informare se înfiinţează în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
Art. 2. Centrele de documentare şi informare sunt înfiinţate, coordonate metodologic şi evaluate de casele corpului didactic la nivel judeţean, iar la nivel central de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane;
Art. 3. CDI se organizează unitar pentru întreaga instituţie de învăţământ căreia îi aparţine, prin integrarea fondului documentar şi dezvoltarea bibliotecii şcolare.
Art. 4. CDI este un centru de resurse pluridisciplinare care oferă elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii locale un spaţiu de formare, comunicare şi informare, un laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.
Art. 5. CDI concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar actual, pluridisciplinar, pe suporturi multiple, adapatat nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii. El deserveşte întreaga comunitate educativă a unităţii de învăţământ, punând la dispoziţie mijloace de documentare şi informare, echipamente şi instrumente de exploatare a resurselor, precum şi un spaţiu adaptat organizării şi desfăşurării de activităţi şcolare şi extraşcolare.
Art. 6. Activităţiile desfăşurate în CDI susţin implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări, promovează inovaţia pedagogică şi sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în procesul de reformă a învăţământului românesc, răspunzând nevoilor de informare a tuturor utilizatorilor.
Art. 7. CDI contribuie la asigurarea egalităţii de şanse a elevilor proveniţi din medii culturale, economice şi sociale diferite prin facilitarea accesului la informaţie şi servicii specifice a elevilor, cadrelor didactice şi membrilor comunităţii locale.
Art. 8. Prin crearea CDI se urmăreşte dezvoltarea realţiei şcoală - comunitate, asigurarea accesului la resursele necesare unei bune informări şi documentări, precum şi la expertiza unui personal calificat în domeniul ştiinţelor documentarii şi informării.
Art. 9. CDI are următoarele funcţii : funcţia de primire, funcţia de informare generală, funcţia pedagogică, funcţia de orientare şcolară şi profesională, funcţia de comunicare cu exteriorul, funcţia tehnică şi funcţia recreativă.

Art. 54. În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentului regulament unităţile de învăţământ preuniversitar în care funcţionează CDI au obligaţia de a elabora regulamentul intern al CDI.